Go to content

 

Algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP OP AFSTAND VAN BERLUTI PRODUCTEN

BERLUTI SA in Frankrijk (hierna genoemd "BERLUTI") brengt BERLUTI producten op de markt.

BERLUTI streeft er voortdurend naar zijn klanten optimale voldoening te verschaffen en heeft daarom besloten naast zijn winkelketen voor een selectie van zijn producten een netwerk op te zetten voor verkoop op afstand via telefoon en elektronische middelen (internet).

Om zijn klanten een optimaal niveau van dienstverlening te garanderen heeft BERLUTI besloten voor verkoop op afstand een selectie van producten aan te bieden die op zijn website www.berluti.com kunnen worden bekeken.

Het opgezette systeem, dat gerichte actie van de consument vereist, stemt in alle opzichten overeen met de vereisten voor verkoop op afstand bepaald in de artikelen L. 111-1, L.112-1 en L. 221-1 e.v. van het Franse consumentenwetboek.

Het in deze algemene verkoopvoorwaarden beschreven gebruik van het proces van verkoop op afstand is uitsluitend voorbehouden aan consumenten, in de zin van het preliminaire artikel van het Franse consumentenwetboek nl. "iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-,beroeps- of agrarische activiteit ", maar die uitsluitend handelt uit eigen naam en woonachtig is in continentaal Frankrijk, Monaco, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland of Duitsland.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van BERLUTI producten die tot stand is gekomen hetzij per telefoon via de klantenservice van BERLUTI - LVMH Client Service 29 rue des Pyramides, 75001 Paris, op +33 (1) 47 20 01 77 voor continentaal Frankrijk (kosten lokaal gesprek) of op +44 20 3901 2683 voor andere landen (nummer zonder toeslag) of per e-mail op contact@berluti.com of via de e-commerce site www.berluti.com.

1.1          Telefonische verkopen: op elke verkoop van BERLUTI producten, afgesloten door de door BERLUTI opgezette klantenservice, is de ontbindende voorwaarde van toepassing van voorafgaande telefonische aanvaarding door de consument van deze algemene verkoopvoorwaarden.

1.2          Elektronische verkopen (internet): de consument verklaart dat hij deze algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen. Op het moment van de bevestiging van zijn bestelling wordt de consument verzocht om deze algemene verkoopvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud te bevestigen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1127-1 van het Franse burgerlijk wetboek kunnen deze algemene verkoopvoorwaarden, door iedereen die de www.berluti.com website bezoekt, worden bewaard door ze op te slaan in een computerbestand en worden gereproduceerd door ze af te drukken. BERLUTI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn algemene verkoopvoorwaarden. Op de bestellingen zijn echter de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing die van kracht zijn op het moment dat de betreffende bestellingen door de consument werden gedaan. In het geval dat een verouderde versie van de algemene verkoopvoorwaarden, na de datum dat deze van de www.berluti.com website verwijderd zijn, niettemin voor het publiek toegankelijk zou blijven via andere websites of via andere middelen dan de www.berluti.com website of de klantenservice, kunnen deze niet tegenover BERLUTI worden afgedwongen voor bestellingen die na genoemde verwijdering zijn gedaan.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

BERLUTI SA, een naamloze vennootschap met een een kapitaal van € 4.135.860,00 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Bedrijven in Parijs onder nummer 784 320 921 Hoofdkantoor: 120, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS VAT: FR 197 843 209 21

Telefoon: +33 (0)1 53 83 67 00

E-mail: contact@berluti.com

 

 

ARTIKEL 3: INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN

De informatie over alle BERLUTI producten die op de website of via de klantenservice verkocht kunnen worden is, met artikelaanduidingen, beschikbaar in alle BERLUTI winkels evenals op de www.berluti.com website.

Deze informatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en met name aan de artikelen L. 111-1 en L.112-1 van het Franse consumentenwetboek en het ministeriële besluit van 3 december 1987 “over de aan consumenten verschafte prijsinformatie".

ARTIKEL 4: WIJZEN VAN BESTELLEN VAN PRODUCTEN

4.1 Bestellingen per telefoon

Bestellingen worden, uitsluitend in het Frans of het Engels, aangenomen door de klantenservice van BERLUTI – LVMH Client Services (i) op +33 (1) 47 20 01 77 voor continentaal Frankrijk (kosten van een lokaal gesprek) of op +44 20 3901 2683 voor andere landen (nummer zonder toeslag) van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur, behalve op feestdagen, of (ii) via de telefoonnummers van BERLUTI winkels, tijdens de normale openingsuren van de winkel.

4.2 Bestellingen via internet

Bestellingen kunnen worden gedaan via internet op de e-commerce website www.berluti.com. De consument betaalt de telecommunicatiekosten van de toegang tot internet en het gebruik van de www.berluti.com website.

Consumenten kunnen aanvullende informatie krijgen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van BERLUTI.

De kwaliteit van de afbeeldingen van de BERLUTI producten kan negatief worden beïnvloed door de kwaliteit van de apparatuur die door de consument wordt gebruikt voor de toegang tot en het gebruik van de www.berluti.com website. In dit geval kan BERLUTI hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De consument heeft nog altijd de mogelijkheid gebruik te maken van zijn herroepingsrecht krachtens artikel 8 hierna.

Om een product te kopen moet de consument een bestelformulier invullen dat een aantal verplichte velden omvat, voordat BERLUTI de selectie van de consument kan verwerken.

In geval van langdurige inactiviteit tijdens de verbinding, kan de vóór deze inactiviteit gemaakte selectie niet langer gegarandeerd worden. De consument zal dan verzocht worden om zijn selectie van producten weer van voren af aan te beginnen.

Alle belangrijke fasen van de verkoop worden uitgelegd op de www.berluti.com website overeenkomstig artikel 1127-1 van het Franse burgerlijk wetboek.

Overeenkomstig artikel 1127-1 van het Franse burgerlijk wetboek heeft de consument, voordat hij zijn bestelling definitief bevestigt, de mogelijkheid de details van zijn bestelling en de totale kosten te controleren en eventuele fouten te corrigeren, voordat hij de bestelling bevestigt door deze te accepteren. Nadat de consument de bestelling heeft bevestigd, zal BERLUTI de ontvangst daarvan onverwijld per e-mail bevestigen.

Alleen verzonden producten worden gedebiteerd.

4.3 Weigering van een bestelling

BERLUTI kan een abnormale bestelling of een te kwader trouw gedane bestelling of een bestelling van een consument met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling weigeren.

ARTIKEL 5: PRIJS VAN DE PRODUCTEN

De prijzen van de producten zijn inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald tijdens de bestelling op de website www.berluti.com of per telefoon bij de klantenservice, worden de kosten voor aflevering door de consument betaald.

De prijs inclusief BTW van ieder product dat de consument wil kopen evenals de daaraan verbonden verzendkosten (als deze niet door BERLUTI voor rekening worden genomen) worden de consument medegedeeld tijdens zijn telefoongesprek met de BERLUTI klantenservice of tijdens zijn bezoek aan de www.berluti.com website.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.221-13 van het Franse consumentenwetboek ontvangt de consument schriftelijke bevestiging van de overeenkomst met inbegrip van de betaalde prijs (met gedetailleerde vermelding van de prijs van elk product en de eventuele verzendkosten), evenals alle informatie vereist door artikel L.221-5 van het Franse consumentenwetboek.

ARTIKEL 6: BETALINGSVOORWAARDEN

De aankopen van de consument kunnen worden betaald per creditcard (geaccepteerde creditcards zijn: de kaarten van het  "CB" netwerk: Visa, Eurocard/Mastercard, American Express) of via Paypal.

Als per creditcard wordt betaald, wordt de creditcard van de consument gedebiteerd wanneer de bestelling wordt verzonden.

Hiertoe bevestigt de consument, bij een bestelling per telefoon, aan de BERLUTI klantenservice en verzekert hij, bij een bestelling via internet, aan BERLUTI dat hij houder is van de creditcard en dat de naam op de te debiteren creditcard werkelijk zijn naam is. Vervolgens deelt de consument hetzij per telefoon, hetzij in een beveiligde omgeving op internet, het nummer en de vervaldatum van zijn creditcard mee evenals de cijfers van het zichtbare cryptogram op de achterzijde (of voorzijde) van zijn creditcard.

Betalingen op internet worden bij de betrokken banken gecontroleerd door middel van het CYBERSOURCE systeem. CYBERSOURCE is een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming die met dit doel in een beveiligde omgeving automatisch de gegevens van iedere bestelling opslaat en verwerkt, inclusief de creditcard gegevens. De overdracht van de persoonlijke gegevens van de consument aan CYBERSOURCE is toegestaan door de CNIL (de Franse autoriteit voor gegevensbescherming) en is onderworpen aan de standaard contractuele bepalingen vastgesteld door de Europese Commissie.

Verder gebruikt BERLUTI om fraude op internet te bestrijden een CYBERSOURCE oplossing voor fraudebeheersing die de risico’s evalueert en frauduleuze betaling van aankopen op deze website voorkomt. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de binnen BERLUTI bevoegde personen belast met het bestrijden van fraude. Deze gegevensverwerking is eveneens toegestaan door de CNIL (Franse autoriteit voor gegevensbescherming).

Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door BERLUTI wordt verwezen naar de BERLUTI "Privacy Policy".

Als het om welke reden dan ook (bezwaar, weigering door het uitgiftecentrum etc.) onmogelijk is om de door de consument verschuldigde bedragen te debiteren, wordt de per telefoon afgesloten verkoop onmiddellijk ontbonden en wordt het proces van de verkoop via internet geannuleerd.

ARTIKEL 7: LEVERINGSVOORWAARDEN

Onder voorbehoud van onderstaande paragraaf en van paragraaf 7 bis betreffende ‘Levering in de winkel’, kunnen leveringen van producten uitsluitend plaats vinden in Frankrijk, Monaco, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland of Duitsland.

Om logistieke redenen wordt de consument medegedeeld dat de levering van exotische producten niet is toegestaan in Zwitserland en Monaco. 

De consument beschikt ook over de mogelijkheid de producten te laten leveren aan een door hem gekozen natuurlijke persoon wiens permanente adres eveneens is gesitueerd in continentaal Frankrijk, Monaco, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland of Duitsland.

Levering is niet mogelijk aan hotels, afhaallocaties of postbussen. De producten worden geleverd nadat de betaling van de bestelling is geregistreerd.

Overeenkomstig de bepalingen van het Franse consumentenwetboek worden de bestelde producten geleverd binnen de door BERLUTI opgegeven termijnen en als er geen termijnen zijn opgegeven, uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling, op voorwaarde dat de prijs volledig is betaald.

De kosten van een standaardlevering (binnen een termijn van 3 tot 4 werkdagen) worden door BERLUTI voor rekening genomen.

Als de consument kiest voor een speciale levertermijn bv. expreslevering, kan het zijn dat de consument extra kosten moet betalen, dit wordt hem vóór de fase van bevestiging van de bestelling medegedeeld.

Expreslevering (levering binnen een termijn van 1 en 2 werkdagen) is niet beschikbaar voor bestellingen die een product omvatten uit de categorie “schoensmeer” of een gepersonaliseerd product.

Een expreslevering per post is ook beschikbaar, uitsluitend voor continentaal Frankrijk, en mits de postcode van het leveringsadres van de consument voor deze service in aanmerking komt.

Op bestellingen die een gepersonaliseerd product omvatten – met name de patineerservice – zijn de onderaan dit document vermelde speciale verkoopvoorwaarden van toepassing.  

De optie levering door een koeriersdienst en de optie “thuis passen” zijn alleen beschikbaar als de postcode van het leveringsadres van de consument voor deze service in aanmerking komt.

Als bij de levering de verpakking niet in perfecte staat verkeert, moet de consument deze in aanwezigheid van de vervoerder openen om de staat van het product te controleren. Als het product beschadigd is, moet de consument op het retourformulier de schade nauwkeurig omschrijven. De bepalingen van artikel 11 hierna blijven van toepassing.

ARTIKEL 7bis: LEVERING IN EEN BERLUTI WINKEL

De consument kan op het moment dat hij de bestelling doet de optie “levering in de winkel” kiezen en een keuze maken uit de BERLUTI winkels in het land van levering die deze mogelijkheid bieden. De optie van levering in de winkel wordt de consument geboden ongeacht het bedrag van de bestelling.

De aankopen van de consument zullen binnen de door BERLUTI opgegeven levertermijnen in de gekozen winkel voor afhaling beschikbaar zijn en, indien geen levertermijnen zijn opgegeven, uiterlijk binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling, op voorwaarde dat de prijs volledig is betaald.

Zodra het product in de door de consument gekozen winkel beschikbaar is, krijgt hij hiervan bericht per e-mail of per telefoon. De consument beschikt dan over een periode van 30 dagen waarin hij het product in de winkel kan komen afhalen.

Bij het afhalen van het product in de winkel dient de consument de factuur en een geldig identiteitsbewijs met foto over te leggen. De identiteit van de consument wordt gecontroleerd en er kan een kopie van het identiteitsbewijs worden gemaakt; de consument is hiermee bij het kiezen van deze wijze van levering uitdrukkelijk akkoord gegaan. De winkel behoudt zich tevens het recht voor om de creditcard te controleren die is gebruikt om de bestelling van de consument te betalen. Het gekochte product wordt vervolgens aan de consument overhandigd tegen ondertekening van een afhaalbon.

De consument heeft ook de mogelijkheid een persoon van zijn keuze te vragen om het product namens hem op te halen onder de voorwaarden van dit artikel. De door de consument gemachtigde persoon wordt verzocht de volgende documenten mee te nemen (i) zijn eigen identiteitsbewijs, (ii) het identiteitsbewijs van de consument voor wie hij het product afhaalt, (iii) een door de consument ondertekende brief die deze persoon machtigt het product namens hem af te halen evenals (iv) de door de consument ontvangen e-mail die mededeelt dat het product in de winkel beschikbaar is. De winkel kan kopieën maken van deze documenten om de veiligheid voor de consument te garanderen en frauduleus gebruik van het identiteitsbewijs en/of het betaalmiddel van de consument te voorkomen. De consument verplicht zich om de door hem aangewezen persoon op de hoogte te brengen van (i) de termijn van 30 kalenderdagen voor het afhalen van het product in de winkel, (ii) de benodigde documenten die hij dient te tonen om het product te kunnen afhalen en (iii) dat deze dienst de verwerking van de persoonsgegevens van deze persoon vereist overeenkomstig artikel 12 van de algemene verkoopvoorwaarden.

Na de termijn van 30 kalenderdagen, gerekend vanaf het door BERLUTI aan de consument gestuurde bericht dat het product voor afhaling in de winkel beschikbaar is, wordt de verkoop automatisch geannuleerd. De prijs van de bestelling wordt dan aan de consument terugbetaald.

ARTIKEL 8: HERROEPINGSRECHT EN RETOURZENDING VAN ARTIKELEN

Krachtens artikel L.221-18 e.v. van het Franse consumentenwetboek beschikt de consument over een recht van herroeping onder optimale voorwaarden.

De consument kan van dit herroepingsrecht, zonder opgave van redenen, gebruik maken tot uiterlijk veertien (14) dagen nadat:

 1. de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet is de vervoerder, het betreffende product fysiek in bezit heeft genomen; of
 2. indien het gaat om een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere producten die bij één bestelling zijn besteld en indien de producten afzonderlijk geleverd worden, nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet is de vervoerder, het laatste product fysiek in bezit heeft genomen.

Overeenkomstig artikel L.221-28 van het Franse consumentenwetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend bij bestellingen die betrekking hebben op:

 • de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
 • producten die door de consument geopend zijn en die om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid niet kunnen worden geretourneerd.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit vóór de afloop van de bedenktijd met behulp van het modelformulier voor herroeping onderaan deze algemene verkoopvoorwaarden of op andere ondubbelzinnige wijze aan de klantenservice van BERLUTI, LVMH Client Services 29 rue des Pyramides, 75001 Paris, of per e-mail aan contact@berluti.com, of via het formulier "Contacteer ons per e-mail" beschikbaar op de website www.berluti.com.

De consument kan kiezen uit een van onderstaande manieren om de ontvangen producten te retourneren:

• Hij kan ofwel gebruikmaken van een gratis dienst voor het ophalen van de producten op de plaats van zijn keuze in het land waar het product geleverd is. Hiervoor moet de consument contact opnemen met BERLUTI – LVMH Client Services 29 rue des Pyramides, 75001 Paris op +33 (1) 47 20 01 77 voor continentaal Frankrijk (kosten van een lokaal gesprek) of +44 20 3901 2683 voor andere landen (nummer zonder toeslag) binnen bovengenoemde termijn van veertien (14) dagen vanaf de melding door de consument van de uitoefening van zijn herroepingsrecht, om een afspraak te maken (datum en tijdvak) opdat BERLUTI het of de producten kan ophalen. Het of de geretourneerde product(en) zal/zullen van tevoren door de afdeling kwaliteit van BERLUTI worden geïnspecteerd. De consument krijgt bericht over de terugbetaling of de redenen voor weigering van terugbetaling en de wijzen van teruggave van zijn producten door de klantenservice binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf het moment dat de producten zijn opgehaald en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de melding door de consument van de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

• Of hij kan het product terugbrengen naar de winkel: de consument heeft de mogelijkheid het product af te geven in een van de BERLUTI winkels die deze dienst bieden in het land waar het product geleverd was en die vermeld worden op de website. In de winkel vindt geen terugbetaling of ruil plaats. Het product wordt door de afdeling kwaliteit van BERLUTI geïnspecteerd en de consument krijgt per e-mail of van de klantenservice bericht over de terugbetaling of de redenen voor weigering van terugbetaling binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de klantenservice op de hoogte is gebracht van de herroeping van de overeenkomst door de consument. Met deze terugbetaling mag worden gewacht totdat de producten zijn ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij de producten, heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De door de consument betaalde bedragen worden, afhankelijk van de voor de producten gebruikte betaalwijze, terugbetaald door het crediteren van de bankrekening van de consument die behoort bij de voor de betaling gebruikte creditcard of door overmaking op de Paypal rekening of bankrekening van de consument. Overeenkomstig artikel L.221-24 van het Franse consumentenwetboek worden de door de consument betaalde kosten voor een uitdrukkelijk door de consument gekozen speciale leveringswijze (bv. expreslevering) niet terugbetaald.

Als het een cadeau betreft, mag alleen de consument die het product heeft besteld gebruikmaken van het herroepingsrecht en kan dit recht in geen geval worden uitgeoefend door de ontvanger van het cadeau.

De consument moet de geleverde producten altijd in de originele verpakking, compleet (dozen, toebehoren, bescherming, etiketten, boekjes etc.) en vergezeld van het retourformulier terugsturen. Geretourneerde producten die onvolledig, geschonden, beschadigd, kapot of vuil zijn of die verkeren in een staat die redelijkerwijze doet vermoeden dat ze gebruikt of gedragen zijn, worden niet vergoed of geruild en worden aan de consument teruggegeven. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van handelingen anders dan dan die welke nodig zijn om de aard, kenmerken en juiste werking van het product vast te stellen. Zo moeten in het geval van schoenen ook de zolen ongeschonden zijn, daarom wordt ten stelligste aangeraden om BERLUTI schoenen op een kleed of tapijt te proberen.

ARTIKEL 9: GEEN RUIL

De consument wordt medegedeeld dat, buiten het herroepingsrecht als bedoeld in bovenstaand artikel 8,  BERLUTI geen producten ruilt.

ARTIKEL 10: OVEREENSTEMMING – GARANTIE – KLANTENSERVICE

De consument moet controleren of de geleverde producten overeenstemmen met de bestelling. Als de geleverde producten niet met zijn bestelling overeenstemmen, moet de consument dit onmiddellijk telefonisch melden aan BERLUTI’s klantenservice waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 2 hierboven.

BERLUTI blijft aansprakelijk voor gebrek aan overeenstemming van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft onder de voorwaarden van artikel L. 217-4 e.v. van het Franse consumentenwetboek en voor de verborgen gebreken van het verkochte product onder de voorwaarden van artikelen 1641 e.v. van het Franse burgerlijk wetboek.

Indien de consument handelt in het kader van een wettelijke garantie van overeenstemming:

-              beschikt hij om te handelen over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product;

-              kan hij kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, afhankelijk van de voorwaarden betreffende de kosten bepaald in artikel L. 217-9 van het Franse consumentenwetboek;

-              is hij vrijgesteld van het bewijzen van het gebrek aan overeenstemming van het product gedurende vierentwintig maande na de levering van het product.

De wettelijke garantie van overeenstemming is van toepassing ongeacht de gegeven commerciële garantie.

De consument kan besluiten een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte product in de zin van artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek, in welk geval hij kan kiezen tussen annulering van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse burgerlijk wetboek.

Commerciële garantie

Naast de commerciële garantie blijft BERLUTI gebonden door de wettelijke garantie van overeenstemming genoemd in de artikelen L. 217-4 tot L. 217-12 en door de garantie betreffende de gebreken van het verkochte product onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Franse burgerlijk wetboek.

Artikelen L.217-4, L.217-5, L.217-12 en L.217-16 van het Franse consumentenwetboek en artikelen 1641 en 1648, eerste sub-paragraaf van het Franse burgerlijk wetboek worden hieronder vermeld:

Artikel L.217-4 van het Franse consumentenwetboek: ‘De verkoper levert een product dat overeenstemt met de overeenkomst en is aansprakelijk voor het bij de levering bestaande ontbreken van overeensteming. De verkoper is eveneens aansprakelijk voor het ontbreken van overeenstemming ten gevolge van de verpakking, montage- en installatievoorschriften, als deze krachtens de overeenkomst voor zijn rekening komt of als deze onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.’

Artikel L.217-5 van het Franse consumentenwetboek:

“Om aan de overeenkomst te voldoen moet het product:

1° geschikt zijn voor het gebruik dat normaalgesproken van een dergelijk product verwacht mag worden en zo nodig:

 • overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een proefmonster of model;
 • de eigenschappen bezitten die een koper logischerwijze mag verwachten gezien de openbare verklaringen gedaan door de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger met name in reclame of etikettering;

2° Of de kenmerken hebben die door de partijen zijn overeengekomen of geschikt zijn voor enig specifiek gebruik beoogd door de koper, waarvan de verkoper op de hoogte is gebracht en waarmee hij akkoord is gegaan.”

Artikel L.217-12 van het Franse consumentenwetboek:

“De rechtsvordering wegens niet-overeenstemming verjaart wettelijk twee jaar na de levering van het product."

Artikel L.217-16 van het Franse consumentenwetboek:

"Wanneer de koper de verkoper gedurende de termijn van de commerciële garantie, die hem op het moment van de aankoop of de reparatie van een roerend goed is gegeven, verzoekt om een door de garantie gedekt herstel van het product, wordt de resterende garantietermijn verlengd met een immobilisatieperiode van minstens zeven dagen.

Deze periode loopt vanaf het moment dat de koper de verkoper om tussenkomst verzoekt of vanaf het moment dat het betreffende product voor reparatie beschikbaar is gemaakt, indien deze beschikbaarheid valt na op het verzoek om tussenkomst.”

Artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek:

“De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte product die het product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben gekocht of het alleen zou hebben gekocht voor een lagere prijs als de koper ervan op de hoogte was geweest.”

Artikel 1648 van het Franse burgerlijk wetboek, eerste sub-paragraaf:

“De rechtsvordering wegens verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek.”

Klantenservice

BERLUTI biedt voor zijn producten een klantenservice. De consument kan contact opnemen met de klantenservice (LVMH Client Services, 29 rue des Pyramides, 75001 Paris) per telefoon: +33 (1) 47 20 01 77 voor continentaal Frankrijk (kosten van een lokaal gesprek), of +44 20 3901 2683 voor andere landen (nummer zonder toeslag), of hij kan naar een van de BERLUTI winkels gaan om meer informatie over deze service te krijgen.

ARTIKEL 11: KLACHTEN - INFORMATIE

Voor informatie, klachten of vragen over BERLUTI’s voorwaarden voor verkoop op afstand of over de producten zelf dienen consumenten contact op te nemen met de klantenservice van BERLUTI (LVMH Client Services 29 rue des Pyramides, 75001 Paris) per telefoon op: +33 (1) 47 20 01 77 voor continentaal Frankrijk (kosten van een lokaal gesprek), of +44 20 3901 2683 voor andere landen (nummer zonder toeslag), of via de website met gebruikmaking van het formulier “Contacteer ons”, met zo nodig vermelding van het nummer van de bestelling.

ARTIKEL 12: ELEKTRONISCHE BESTANDEN – BESCHERMING VAN PRIVACY

In het kader van het behandelen en volgen van bestellingen gedaan bij de klantenservice of op de website www.berluti.com verzamelen en verwerken de BERLUTI bedrijven de persoonlijke gegevens van hun klanten. U kunt de naam en het adres van het gegevensverwerkende bedrijfsonderdeel in uw rechtsgebied krijgen door onze website berluti.com te raadplegen of door een e-mail te sturen aan contact@berluti.com. Deze gegevens zijn bestemd voor de BERLUTI medewerkers die door hun functie gerechtigd zijn deze gegevens te kennen en eventueel voor gemachtigde derden, om de vragen of bestellingen van de consument te behandelen en volgen, teneinde optimaal aan de wensen van de consument te kunnen voldoen en om frauduleus gebruik van het betaalmiddel of de identiteit van de consument te voorkomen.

In het kader van de service “levering in de winkel” of bij afhaling van het op internet bestelde product in de winkel, zullen de BERLUTI winkels de voor betaling gebruikt creditcard en het identiteitsbewijs van de consument controleren. In de winkel wordt een fotokopie gemaakt van het identiteitsbewijs van de consument of de door de consument aangewezen persoon, om de veiligheid van de consument te garanderen en frauduleus gebruik van het betaalmiddel en/of de identiteit van de consument te voorkomen.

Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (bovengenoemde Franse wet bescherming persoonsgegevens, de Verordening gegevensbescherming van het Europees parlement van 27 april 2016 en de nationale wetgeving die deze implementeert), heeft iedere persoon van wie gegevens worden verwerkt het recht om hiertegen, om gegronde redenen, bezwaar te maken, recht op inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van hem betreffende gegevens die niet langer relevant zijn, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens voor handelsdoeleinden evenals het recht om instructies te geven over wat er na zijn overlijden met de gegevens moet gebeuren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden van het “Privacy Beleid” van deze website die beschikbaar zijn op onderstaand adres.

Bij het aanmaken of raadplegen van hun internet account kunnen de consumenten desgewenst aanbiedingen van BERLUTI ontvangen of per e-mail worden geïnformeerd over speciale aanbiedingen. Indien een consument niet langer aanbiedingen wenst te ontvangen kan hij dit op elk moment verzoeken door te klikken op de hiertoe bestemde link in de e-mail of door zijn account direct op de www.berluti.com website te wijzigen.

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming en beveiliging van onze informatiesystemen. Wij maken gebruik van IT-instrumenten die ons in staat stellen eventuele zwakke plekken in de veiligheid op te sporen. Deze instrumenten kunnen het soms nodig maken dat onze beveiligingsteams toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beheer van deze zwakke plekken verzameld en verwerkt in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

Voor nadere informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door BERLUTI, en met name over de ontvangers van deze gegevens, de voorwaarden voor overdracht en de bewaartermijn van de gegevens wordt verwezen naar de BERLUTI Privacy Policy.

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het ‘BERLUTI’ handelsmerk en alle handelsmerken, al of niet figuratief, en in het algemeen alle andere handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logotypen die te zien zijn op BERLUTI producten, hun toebehoren of hun verpakking, ongeacht of deze al of niet geregistreerd zijn, zijn en blijven het exclusieve eigendom van BERLUTI. Gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logotypen op welke drager dan ook zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BERLUTI is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor enige combinatie of samenvoeging met enig ander handelsmerk, symbool of logotype en over het algemeen met enig onderscheidingsteken bedoeld om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, tekeningen, modellen en octrooien die eigendom zijn van BERLUTI.

ARTIKEL 14: FORCE MAJEURE

De hele of gedeeltelijke uitvoering door BERLUTI van zijn verplichtingen wordt opgeschort in het geval van een onvoorziene gebeurtenis of force majeure in de zin van artikel 1218 van het Franse burgerlijk wetboek, die de uitvoering hinderde of vertraagde.

BERLUTI zal de de consument van de onvoorziene gebeurtenis of force majeure in kennis stellen binnen zeven (7) dagen na het optreden ervan. Indien de schorsing meer dan vijftien (15) dagen duurt kan de consument de lopende bestelling opzeggen en ontvangt hij terugbetaling binnen 10 dagen na de opzegging.

ARTIKEL 15: GESCHILLEN – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van een probleem bij de bestelling of de levering van de producten heeft de consument, alvorens een rechtsvoordering in te stellen, de mogelijkheid om een minnelijke schikking te vragen, met name met bemiddeling van een consumentenvereniging of een andere adviseur van zijn keuze, of om beroep te doen op een andere methode voor de beslechting van geschillen. Geschillen die kunnen rijzen uit de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

De consument kan het bemiddelingsproces in gang zetten via het online platform voor de beslechting van geschillen, ontwikkeld en beheerd door de Europese Commissie.
 

ARTIKEL 16: AFVALSORTERING

 • Voor onze schoenen en confectie-artikelen kunnen voorschriften voor afvalsortering gelden: voor nadere informatie over voorschriften voor textiel en schoenen wordt verwezen naar www.lafibredutri.fr . Hier vindt u ook het dichtstbijzijnde inzamelpunt.
 • Voor onze verpakkingen kunnen eveneens voorschriften voor afvalsortering gelden: www.consignesdetri.fr
   

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).

 • Ter attentie van BERLUTI - Customer Services, LVMH Client Services 29 rue des Pyramides, 75001 Paris, of per e-mail aan het adres contact@berluti.com, of via de rubriek “Contacteer ons per e-mail” op de www.berluti.com website

Modelformulier voor herroeping

 

 • Ik/Wij [*] deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop
  van de volgende producten / diensten [*]
 • product ____________________ [aanduiding product]__________
  herroep/herroepen*.
 • Besteld op [*]/ontvangen op [*] : ______________
 • Naam consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is

ARTIKEL 17: SPECIALE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

Voor sommige producten biedt BERLUTI op internet de mogelijkheid van persoonlijke aanpassing. De consument kan toegang krijgen tot dit aanbod: (i) door te klikken op het menu “Personalisering” en vervolgens op ‘Personaliseer uw product”, (ii) door te klikken op het penseel-pictogram dat te zien is in rechterbovenhoek van de afbeelding van het product op de categoriepagina’s, (iii) of door te klikken op “Personaliseren” op de productpagina’s.

De speciale voorwaarden voor verkoop op afstand voor deze producten worden hieronder vermeld. Alle bepalingen van bovenstaande algemene verkoopvoorwaarden die niet door de speciale voorwaarden gewijzigd worden, blijven van toepassing.

Artikel 1: Wijze van bestellen

In afwijking van artikel 4 van bovenstaande algemene voorwaarden:

•     Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen alleen via de www.berluti.com website worden gedaan en niet per telefoon bij de klantenservice. De consument wordt medegedeeld dat tijdens het gebruik van deze dienst op de website zijn ontwerpkeuzes slechts tijdens de duur van de sessie in het geheugen worden opgeslagen. Als de consument de sessie onderbreekt, voordat hij zijn bestelling heeft voltooid, wordt hem gevraagd om opnieuw in te loggen en zijn ontwerpkeuzes weer van voren af aan te beginnen.

Zodra de bestelling door de consument op de website bevestigd is, worden de bankgegevens van de consument genoteerd, het bedrag van de bestelling wordt echter pas gedebiteerd wanneer de producten verzonden worden. De consument ontvangt dan een e-mail die de verzending van de producten bevestigt.

Artikel 2: Levering

In afwijking van artikel 7 van bovenstaande algemene voorwaarden:

• De gepersonaliseerde producten worden uiterlijk binnen twaalf (12) weken vanaf de dag na de bestelling geleverd, op voorwaarde dat de prijs volledig is betaald.

• De consument wordt medegedeeld dat geen gedeeltelijke levering door BERLUTI wordt gedaan. Als de consument een gepersonaliseerd product wil bestellen samen met een niet-gepersonaliseerd product, worden beide producten samen verzonden uiterlijk binnen de komende twaalf (12) weken.

Artikel 3: Retourneren en ruilen van gepersonaliseerde producten

Vanwege hun duidelijk gepersonaliseerde en/of volgens specificaties gemaakte karakter kunnen de producten waarnaar wordt verwezen in deze speciale voorwaarden niet worden terugbetaald of geruild. Derhalve is artikel 8 van bovenstaande algemene voorwaarden niet op deze gepersonaliseerde en/ of volgens specificaties gemaakte producten van toepassing. De consument houdt niettegenstaande recht op de garanties bedoeld in artikel 10 van bovenstaande algemene voorwaarden.

 


English Version Below : 

 

GENERAL TERMS FOR DISTANCE SALES OF BERLUTI ARTICLES

BERLUTI SA in France (hereafter called "BERLUTI") markets BERLUTI articles.

BERLUTI, which strives to continually provide optimum satisfaction for its customers, decided to set up a distance selling network, using telephone and electronic means (Internet) for some of its products, in parallel to its chain of stores.

In order to guarantee an optimum level of service for its customers, BERLUTI decided to offer a selection of articles for distance sales, which can be viewed on its website www.berluti.com.

The system which has been set up, which requires positive action from the customer, conforms on all points with the requirements for distance sales stipulated in articles L. 111-1, L.112-1 and L. 221-1 and seq of the Consumer Code.

The use of the distance sale process described in these General Terms of Sale is reserved exclusively for consumers, within the meaning of the Preliminary Article of the Consumer Code, i.e. "any natural person who acts for purposes which are not within the scope of its commercial, industrial, craft, liberal or agricultural activity", acting exclusively on their own behalf and who are domiciled in Metropolitan France, Monaco, Italy, Spain, United-Kingdom, Belgium, Switzerland or Germany.

ARTICLE 1: SCOPE OF APPLICATION

These General Terms of Sale apply to all sales of BERLUTI products which are either concluded through BERLUTI’s Customers Service - LVMH Customers Service 29 rue des Pyramides, 75001 Paris +33 (1) 47 20 01 77   for Metropolitan France (price of a local call) or +44 20 3901 2683 for other countries (non-surcharged call) or by email at contact@berluti.com, or via the e-commerce site www.berluti.com.

1.1          Telephone sales: any sale of BERLUTI products through BERLUTI Customers Service set up by BERLUTI is concluded subject to the resolutory condition of prior customer’s acceptance by phone of these General Terms of Sale.

1.2          Electronic sales (Internet): the customer states that he or she has read these General Terms of Sale. The customer will be asked to validate without restriction or reserve these General Terms of Sale at the time of the validation of his or her order. In accordance with the provisions of article 1127-1 of the Civil Code, these General Terms of Sale can be retained by any person visiting the www.berluti.com website, by a computer record and can be reproduced by printing. BERLUTI reserves the right to make any changes to its General Terms of Sale. However, the orders will be governed by these General Terms of Sale in force at the moment when the orders were made by the client. If, after the date these General Terms of Sale are deleted from the www.berluti.com website, an obsolete version of the General Terms of Sales would nevertheless remain accessible to the public via other websites or any other means than the www.berluti.com website or the Customer Service; they would not be valid against BERLUTI as for the orders made after the said deletion.

ARTICLE 2: IDENTIFICATION OF THE OFFEROR

BERLUTI SA, a public limited company with capital of €4,135,860.00 registered on the Paris Trade and Companies Register under the number 784 320 921 Registered Office : 120, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS VAT : FR 197 843 209 21

Telephone: +33 (0)1 53 83 67 00

Email: contact@berluti.com

 

ARTICLE 3: INFORMATION ON THE PRODUCTS

The information on all the BERLUTI products which may be sold on the website or through the Customer Services is available, with references, in all BERLUTI stores, as well as on the www.berluti.com website.

This information complies with the statutes and regulations in force notably articles L. 111-1 and L.112-1 of the Consumer Code and by the ministerial order of 3 December 1987 “on the information on prices provided to consumers".

ARTICLE 4: METHODS OF ORDERING ARTICLES

4.1 Orders by telephone

Orders are received in French or in English only by BERLUTI – LVMH Customer Services (i) on +33 (1) 47 20 01 77 for Metropolitan France (price of a local call) or +44 20 3901 2683 for other countries (non-surcharged call) from Monday to Sunday from 9:00AM to 8:00 PM, except on bank holidays, or (ii) via the telephone numbers of BERLUTI stores, during the store's normal opening hours.

4.2 Orders over the Internet

Orders can be placed via the Internet on the e-commerce site www.berluti.com website. The customer pays the telecommunication costs of accessing the Internet and using the www.berluti.com website.

Customers can obtain additional information by contacting BERLUTI’s Customer Services by telephone.

The visuals of the BERLUTI products can be impaired depending on the quality of the equipment used by the customer to access and use the www.berluti.com site. In this case, BERLUTI cannot be held liable. The customer can still exercise his or her right of withdrawal in accordance with article 8 below.

In order to purchase a product, the customer must complete an order form containing certain compulsory fields, before BERLUTI can process the customer’s selection.

If there is a prolonged period of inactivity during the connection, the product selection made before this inactivity may no longer be guaranteed. The customer will then be asked to start his or her product selection again from the beginning.

All the important stages of the sale will be explained on the www.berluti.com website in accordance with article 1127-1 of the Civil Code.

In accordance with article 1127-1 of the Civil Code, before submitting the order, the Customer will be able to check the details of the order and the total price, and to correct any mistakes, before accepting the order by validating it. When the customer has submitted the order, BERLUTI will acknowledge receipt of it immediately by email.

Only shipped articles will be debited.

4.3 Refusal of order

BERLUTI will be able to refuse any abnormal order or one which is placed in bad faith or any order from a customer with whom there is a dispute concerning the payment of a previous order.

ARTICLE 5: PRICE OF THE ARTICLES

The prices of the articles are inclusive of VAT. Unless expressly stipulated during the order made on the www.berluti.com  website or by telephone to Customer Services, the costs of delivery are paid by the customer.

The customer will be informed of the price, inclusive of VAT, of each article which the Customer wishes to acquire as well as the associated shipment costs (if they are not paid for by BERLUTI) during the customer’s call to BERLUTI’s Customers Service or the visit to the www.berluti.com website.

In accordance with article L.221-13 of the consumer code, the customer will receive written confirmation of the contract including the price paid (detailing the price of the articles and the shipment costs which may have been borne by the customer),  as well as all the information required by article L.221-5 of the French consumer code.

ARTICLE 6: TERMS OF PAYMENT

Payments of the customer’s purchases can be made by bank card (bank cards accepted are: "CB" network cards (Visa, Eurocard/Mastercard, American Express), or by Paypal.

If payment is made by bank card, the customer’s bank card is debited when the order is shipped.

The customer confirms that he or she is the holder of the bank card to the Customer Services when placing an order by telephone, or via the Internet and that the name on the bankcard is his or her name. The customer then communicates the number and expiration date of the bankcard, and the visual cryptogram numbers on the back (or front) of the card either over the telephone or via a secure environment on the Internet.

Internet payments are controlled online with the banks involved by the CYBERSOURCE system. CYBERSOURCE is a company located in the United States which stores and processes the data for each order, including bank card details, in a secure environment. The transfer of the customer’s personal data to CYBERSOURCE has been authorised by the French Data Protection Authority (CNIL) and is governed by the standard contractual clauses established by the European Commission.

BERLUTI also combats internet fraud using a CYBERSOURCE fraud management solution, which assesses risks and prevent fraudulent payment for purchases on this website. The data collected is exclusively intended for the people who are assigned to combating fraud inside BERLUTI. This processing has also been authorised by the French Data Protection Authority (CNIL).

For more information about the processing of personal data by BERLUTI, please refer to BERLUTI "Privacy Policy".

If it was impossible to debit the sums owed by the customer for any reason whatsoever (opposition, refusal by the issuing centre etc.) the sale made by telephone would be immediately rescinded and the purchasing process over the Internet cancelled.

ARTICLE 7: TERMS OF DELIVERY

Subject to the provisions of the paragraph below and paragraph 7 a concerning ‘In-store delivery’, deliveries of articles can only be made in in France, Monaco, Italy, Spain, United-Kingdom, Belgium, Switzerland or Germany.

The customer can also opt to have the articles delivered to a physical person chosen by the customer whose permanent address is also located in in Metropolitan France, Monaco, Italy, Spain, United-Kingdom, Belgium, Switzerland or Germany.

No deliveries can be made to hotels, pickup locations or post-boxes. The articles will be delivered after the payment of the order has been recorded.

In accordance with the provisions of the Consumer Code, the articles ordered will be delivered inside the deadlines given by BERLUTI, and if no deadlines are given, within 30 days at the latest from the order, subject to complete payment of the price.

The costs of standard deliveries (within a period of 3 to 4 working days) are paid by BERLUTI.

If the customer opts for a specific delivery period e.g.: express delivery, the customer may have to pay additional costs, and he or she will be informed of them before the order confirmation stage.

Express delivery (delivery within a period of 1 and 2 working days) will not be available for orders which include a product in the “polish” category or a personalized product.

An express shipment via courier is also available, only for Metropolitan France, and subject to the eligibility of the customer’s delivery zip code to this service.

Orders including a bespoke product - notably the patina service - are covered by the special sales terms shown at the end of this document.  

The delivery by express messenger option and the home “trying on” option will only be available if the customer’s delivery postcode is eligible for this service.

If the parcel’s external appearance is not perfect on delivery the customer must open it in the presence of the carrier to check the condition of the article. If the article is damaged, the customer must precisely detail the damage on the return slip. The provisions of article 11 below will continue to apply.

ARTICLE 7bis: DELIVERY TO A BERLUTI STORE

The customer can choose the “In-store delivery” option when placing the order from amongst the BERLUTI stores from the same country he was delivered. In-store delivery is available to the customer irrespective of the amount of the customer’s order.

The customer’s purchase(s) will be ready for collection in the selected store within the deadlines given by BERLUTI, and if no deadlines are given, within 30 days at the latest from the validation of the order, subject to full payment of the price.

The customer will be informed by email or by phone when the article is ready for collection at the store selected by the customer. The customer then has a period of 30 days in which to come and withdraw the article from the store.

The customer will be asked to present the invoice and a valid identity document with a photo when withdrawing the article from the store. The customer’s identity will be checked and a copy of the customer’s identity document may be taken, which the customer, by selecting this method of delivery, expressly agrees to. The store also reserves right to check the payment card used to pay for the customer’s order. The purchased article will then be handed to the customer against the signature of a confirmation of delivery.

The customer can also nominate a substitute person to collect the article on his or her behalf under the terms of this article. The person designated by the customer will be asked to produce (i) his or her own identity document, (ii) the identity document of the customer for whom the person is withdrawing the article, (iii) a letter signed by the customer authorising this person to withdraw the article on the customer’s name and behalf as well as the (iv) email received by the customer informing the customer that the article is ready to be collected in the store. The store can take copies of all these documents to guarantee security for the customer and to prevent any fraudulent use of the customer’s identity and/or means of payment. The customer shall inform any person he or she designates of (i) the 30 calendar day period for collecting the article in the store, (ii) the documents which the person will be asked to produce to withdraw the article and (iii) this service necessitates processing this person’s personal data in accordance with article 12 of the General Terms of Sale.

The sale will be automatically rescinded 30 calendar days after BERLUTI sends the customer the message that the article is available to be collected at the store. The customer will then be reimbursed the price of the order.

ARTICLE 8: THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT AND RETURN OF ARTICLES

The customer has a right to withdraw from the contract according to article L.221-18 and following of the Consumer Code under optimum conditions.

The customer therefore has a maximum of fourteen (14) days to exercise his or her right to withdraw, without having to justify this decision, after:

 1. the customer, or a third party other than the carrier and designated by the customer, physically took possession of the article; or
 2. in case of a contract for several goods ordered by a single order and if the goods are delivered separately, after the customer or a third party other than the carrier and designated by the customer, has physically took possession of the last good.

In accordance with article L.221-28 of the Consumer Code, the right to withdraw cannot notably be exercised for orders which concern:

 • The supply of goods made to the customer’s specifications or which have been clearly personalised;
 • Goods which have been unsealed by the consumer and which cannot be returned due to hygiene or health protection reasons.

The customer must use the withdrawal form at the bottom of these General Terms of Sale or any other unequivocal declaration for notifying the decision to withdraw before the expiry of the withdrawal period and send it to BERLUTI - Customers Service, LVMH customers services 29 rue des Pyramides, 75001 Paris, or by email to contact@berluti.com, or via the form "Contact us by e-mail" available on the website www.berluti.com.

The customer can choose between one of the following methods in order to return the articles received:

• Either a free collection service from an address chosen by the customer in the same country it was delivered to. The customer must contact BERLUTI – LVMH Customer Services 29 rue des Pyramides, 75001 Paris on +33 (1) 47 20 01 77 for Metropolitan France (price of a local call) or +44 20 3901 2683 for other countries (non-surcharged call) within the above-mentioned fourteen (14) day time limit from notification by the customer of the exercise of his or her right of withdrawal, to fix an appointment (date and time slot) for BERLUTI to collect the article(s). BERLUTI’s Quality Department will examine the returned articles beforehand. The customer will be notified of the refund, or the reasons for refusing the refund and the conditions for returning the articles by Customer Services within a period of 10 working days from the time of removal of the products and in any case, within a maximum period of 14 days from the notification by the customer of the exercise of his or her right of withdrawal.

• or return the article to the store: the customer can drop the article off in one of the BERLUTI stores offering this service in the same country it was delivered to, and listed on the website. No refund or exchange will be made in the store. The article will be examined by BERLUTI’s Quality Department and the customer will be informed of the refund, or the reasons for refusing the refund by email or by Customer Services within 14 days from the date on which it is informed of the customer’s decision to withdraw. This refund may be deferred until recovery of the goods or until the customer has provided proof of the shipment of the goods, the considered date being the earlier.

The sums paid by the customer will be refunded using the payment method used for the article(s) by crediting the customer’s bank account for the bankcard used for the payment or by Paypal to the customer’s bank account. In accordance with article L.221-24 of the Consumer Code, the additional costs paid by the customer for a specific method of delivery expressly chosen by the customer will not be refunded (e.g. express delivery).

Furthermore the right of withdrawal concerning a gift exclusively applies to the customer and cannot be exercised by the recipient of the gift in anyway.

The customer must always return the articles delivered in their original packaging, complete (boxes, accessories, protection, labels, booklets etc.) and accompanied by the return voucher. Articles which are returned incomplete, spoiled, damage, deteriorated, dirty or in any other condition which reasonably suggests that they have been used or worn will not be reimbursed or exchanged and will be returned to the customers. Your liability is only incurred for the depreciation of the good resulting from manipulations other than those necessary to establish the nature, characteristics and proper functioning of the good .For example the soles of shoes must also be intact and it is therefore highly recommended to try out BERLUTI shoes on a carpet or a rug.

ARTICLE 9: NO EXCHANGES

Apart from the right of withdrawal provided for in article 8 above, the customer is informed that BERLUTI does not exchange articles.

ARTICLE 10: CONFORMITY – GUARANTEE – AFTER SALES SERVICE

The customer must check that the articles which are delivered correspond to the order. If the articles delivered do not correspond to the customer’s order, the customer must immediately inform BERLUTI’s Customer Services by telephone, whose contact details are mentioned in article 2 above.

BERLUTI remains liable for lack of conformity of the good object of the contract under the conditions of article L. 217-4 and following of the Consumer Code and hidden defects of the good sold under the conditions of articles 1641 and following of the Civil Code.

When acting as a legal warranty of conformity, the customer:

-              has a period of two years from the delivery of the good to act;

-              may choose between repairing or replacing the good, subject to the cost conditions laid down in

article L. 217-9 of the Consumer Code;

-              is exempt from proof of the lack of conformity of the good during the twenty-four months following the delivery of the good.

The legal warranty of conformity applies irrespective of the commercial warranty granted.

The customer may decide to implement the warranty against the hidden defects of the sold good within the meaning of article 1641 of the Civil Code, in which case he or she may choose between the cancellation of the sale, or the reduction of the sale price in accordance with article 1644 of the Civil Code.

Commercial warranty

Apart from the commercial warranty, BERLUTI remains bound by the legal warranty of conformity referred to in articles L. 217-4 to L. 217-12 and that relating to defects of the good sold under the conditions laid down in articles 1641 to 1648 and 2232 of the Civil Code.

Articles L.217-4, L.217-5, L.217-12 and L.217-16 of the Consumer Code and articles 1641 and 1648, first subparagraph of the Civil Code are set out below:

Article L.217-4 of the Consumer Code: ‘The seller delivers a good which conforms to the contract and is liable for the defects of conformity existing on delivery. The seller is also liable for defects of conformity resulting from packaging, assembly and installation instructions when the seller is responsible for them under the contract or they were written under his liability.’

Article L.217-5 of the Consumer Code:

“In order to conform to the contract the good must:

1° be fit for the use normally expected of a similar good and if necessary:

 • match the description given by the seller and possess the qualities which the seller presented to the purchaser in the form of a sample or model;
 • possess the qualities which a purchaser can legitimately expect with respect to the public declarations made by the seller, by the producer or by its representative especially in advertising or labelling;

2° Or have characteristics which have been agreed by the parties or be fit for any specific use sought by the purchaser, which the seller has been informed of and agreed».

Article L.217-12 of the Consumer Code:

“The action for non-conformity is statute barred two years after the good is delivered."

Article L.217-16 of the Consumer Code:

"Where the buyer asks the seller, during the course of the commercial warranty granted to him at the time of the acquisition or repair of tangible property, a refurbishment covered by the warranty, any period of immobilisation of at least seven days shall be added to the warranty's still remaining term.

This period shall run from the buyer's request to intervene or the making available for repair of the good in question, if such availability is subsequent to the request for intervention.”

Article 1641 of the Civil Code:

“The seller is bound by the guarantee for concealed defects in the sold good which make it unfit for its intended use or which reduce this use to such an extent that the purchaser would not have acquired it, or would only have acquired it at a lesser price if the purchaser had known of them.”

Article 1648 of the Civil Code, first subparagraph:

“The purchaser must bring the action for hidden defects within two years of the discovery of the defect.”

After-Sale Service

BERLUTI proposes an after sales service for its products. The Customer can contact the Customer Services (LVMH Customer Services, 29 rue des Pyramides, 75001 Paris) by phone : +33 (1) 47 20 01 77 for Metropolitan France (price of a local call), or +44 20 3901 2683 for other countries (non-surcharged call), or go to one of BERLUTI’s stores to obtain more information on this service.

ARTICLE 11: COMPLAINTS - INFORMATION

Customers must contact BERLUTI’s Customer Services (LVMH Customer Services 29 rue des Pyramides, 75001 Paris) by phone : +33 (1) 47 20 01 77 for Metropolitan France (price of a local call), or +44 20 3901 2683 for other countries (non-surcharged call), or on the website using the “contact us”, form by stating the order number, if required, concerning any information complaint or question relating to the BERLUTI’s terms for distance sales or the articles themselves.

ARTICLE 12: ELECTRONIC FILES - PROTECTION OF PRIVACY

The BERLUTI companies collect and process their customers’ personal data as part of their management and follow up of orders placed with the Customer Services or on its website www.berluti.com. You can obtain the name and address of the processing entity in your jurisdiction by visiting our website berluti.com or by sending an email to contact@berluti.com. This data is intended for BERLUTI’s staff whose functions permit them to know this information and authorised third parties, to process and follow up the customer’s demands or orders, to serve the customer, and to prevent any fraudulent use of the customer’s means of payment or identity.

BERLUTI’s stores verify the card which is used for the payment and the customer’s ID document during the “instore delivery service” or when the article ordered online by the customer is collected from the store. A photocopy of the customer’s ID document and the ID document of the person instructed by the customer will be made in the store to ensure security for the customer and to prevent any fraudulent use of the customer’s means of payment and/or identity.

In accordance with the data protection laws (Data Protection Act mentioned above, EU Data Protection Regulation dated 27 April 2016 and any implementation national law), any person whose data is processed is entitled to oppose, for justifiable reasons, and has a right to access and to rectify and to limit and delete the data concerning them which are no longer relevant, a right to data portability, a right to object at any time to the use of the data for commercial purposes, as well as a right to communicate instructions concerning the fate of his or her data after death. These rights can be exercised in accordance with the terms of the “Confidentiality Policy” of this website available at the below address.

When creating or consulting their Internet accounts, customers can opt to receive BERLUTI’s offers or be informed of promotions, especially by email. If a customer wishes to stop receiving offers, the customer can unsubscribe by clicking the dedicated link in the email, or by modifying his or her account on the www.berluti.com website.

We take the protection and security of our information systems very seriously. Tools have been created to enable us to detect any security vulnerabilities. These tools may necessitate our security teams having occasional access to personal data. These data will be collected and processed exclusively for managing these vulnerabilities in compliance with the legislation which applies to the protection of personal data

For further information concerning the processing of personal data by BERLUTI, including the recipients of the data, the conditions of transfer, the retention duration of the data, etc. please refer to the BERLUTI Privacy Policy.

ARTICLE 13: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The ‘BERLUTI’ trademark and all the trademarks whether figurative or not and in general all other trademarks, illustrations, images and logotypes appearing on BERLUTI articles, their accessories or their packaging whether registered or not, are and will remain BERLUTI’s exclusive property. Any total or partial reproduction, modification or use of these trademarks, illustrations, images and logotypes on any medium whatsoever without BERLUTI’s prior express agreement is strictly prohibited. The same also applies for any combination or conjunction with any other trademark, symbol, and logotype and in general any distinctive sign intended to form a composite logo. The same will also apply to all copyright, designs and drawings, and patents which are BERLUTI’s property.

ARTICLE 14: FORCE MAJEURE

BERLUTI’s performance of all or part of its obligations will be suspended if a fortuitous event or a force majeure within the meaning of article 1218 of the Civil Code occurs which interfered with or delayed the performance.

BERLUTI will inform the customer of a fortuitous event or force majeure within seven (7) days of its occurrence. If this suspension lasts more than fifteen (15) days the customer can terminate the order in progress and will receive a refund within 10 days from the termination.

ARTICLE 15: DISPUTES – GOVERNING LAW

These General Terms of Sale are subject to French law. In the event of a difficulty concerning the order or the delivery of products, the customer will be able to seek an out-of-court settlement before any legal action is taken, in particular with the assistance of a Consumers’ Association or any other adviser chosen by the customer, or to have recourse to any other alternative method for settling disputes. Any dispute which may arise from the interpretation or performance of the General Terms of Sale and its consequences will be for the exclusive jurisdiction of the French courts.

The consumer can especially initiate the mediation process via the online dispute settlement platform developed and managed by the European Commission.

ARTICLE 16: WASTE SORTING 

 • Our shoes and ready to wear articles can be the subject of waste sorting instructions: please refer to www.lafibredutri.fr for more information on instructions for textiles and shoes. You will also find the location of the nearest collection point.
 • Our packaging can also be the subject of waste sorting instructions: www.consignesdetri.fr

WITHDRAWAL FORM

(Please complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract).

 • For the attention of BERLUTI - Customer Services, LVMH Customer Services 29 rue des Pyramides, 75001 Paris, or by email to the address contact@berluti.comor using the  “Contact us by email” accessible on the www.berluti.com website

Withdrawal form

 

 • I/We [*] hereby notify my/our [*] intention to withdraw from the contract concerning the sale of the good below/ the services [*]
 • Good ____________________ [reference]__________
 • Ordered the [*]/received the [*] : ______________
 • Name of the consumer(s)
 • Address of the consumer(s)
 • Signature of the consumer(s) (only for a hard copy of this form)
 •  

[*] Delete as appropriate

ARTICLE 17: SPECIAL TERMS OF SALE FOR PERSONALISED ARTICLES  

BERLUTI can propose personalised offers on order for certain products. The customer can have access to this offer : (i) by clicking on the menu “Personalisation” and then on ‘Personalize your product”, (ii) by clicking on the brush tool displayed at the upper right corner of the product visual on category pages, (iii) or by clicking on “Personalize” on product pages.

The Special Terms of Distance Sales for these products are set out below. All the provisions of the General Terms of Sale above which are not modified by the Special Terms continue to apply.

Article 1: Order Procedure

As an exception to article 4 of the General Terms above:

•    Orders for personalised articles can only be placed via the www.berluti.com website and no orders can be placed by telephone to the Customer Service. The customer is informed that the design selections on the website will only be recorded for the duration of the session. If the customer suspends the session before finalising the order, he or she will be asked to log on again for a new session and to start the design choices again from the beginning.

Once the order has been validated by the customer on the website, the customer’s bank details are taken, but the amount of the order will only be debited when the items are dispatched. The customer then receives an email confirming the shipment of the articles.

Article 2: Delivery

As an exception to article 7 of the General Terms above:

• the personalised articles will be delivered within twelve (12) weeks from the day after the order, at the latest, subject to the full payment of the price.

• The customer is informed that no partial delivery will be done by BERLUTI. If the customer wishes to order a personalized item along with a non-personalized one, both items will be shipped together within the next twelve (12) weeks at the latest.

Article 3: Returning and exchanging personalised articles

Because of their clearly personalised and/or made on request nature, the articles referred to in these Special Conditions cannot be refunded or exchanged. Consequently article 8 of the General terms above does not apply to these personalised and/or made on request articles. However the customer continues to benefit from the guarantees in article 10 of the General Terms above.

Home Try On CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum reiciendis accusamus unde sequi vitae accusantium eos provident blanditiis assumenda, expedita quaerat iste, porro magnam quia, nemo. Vitae, nobis exercitationem unde. Hic eveniet officiis voluptates atque cum ad ut, non. Ad accusamus, sequi ipsam quidem, facere omnis obcaecati quia unde voluptatum aliquam sed repellendus ut tenetur dicta esse commodi nostrum beatae. Officiis nobis, laborum reprehenderit modi assumenda est. Nobis, consectetur veritatis? Saepe temporibus dolores recusandae voluptates voluptatibus quo necessitatibus, esse illo, eligendi tempora aut ipsa provident doloremque quam minima optio magnam!

Return In Store CA

Dolorum perspiciatis voluptatibus distinctio nostrum, quo obcaecati sequi culpa itaque sint vel impedit eaque architecto provident, totam fuga tempora sed, recusandae explicabo maiores aut incidunt assumenda necessitatibus labore. Iste, provident. Commodi asperiores ad repellat tempora modi culpa labore eaque magni? Atque totam quia sunt iusto obcaecati odit molestias ex voluptatem sequi aut hic nemo vero, magni impedit vel, tempore quod! Aut exercitationem esse quibusdam laboriosam provident, itaque magnam dignissimos impedit nisi quis modi aperiam minus eius officia cumque tempora voluptatem voluptate mollitia quisquam animi commodi vero consequatur, consectetur qui nam!

We are currently working on the website to provide you with the best experience.

We apologize for the inconvenience and invite you to come back later.