Go to content

 

Last Update : June, 2018

Algemene gebruiksvoorwaarden

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DISCLAIMER

Uitgever van de website:

De website www.berluti.com (de “website”) wordt uitgegeven door Berluti SA, een Franse naamloze vennootschap met een kapitaal van €3,976,020, ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bedrijven in Parijs onder nummer 784 320 921, en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 120, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

BTW-nummer: FR 197 843 209 21

Contactgegevens:

BERLUTI – LVMH Client services

Tel.: +33 1 47 20 01 77.

E-mail: contact@berluti.com

Hoofdredacteur van de website: Dhr. Antoine Arnault.

Host van de website: Salesforce Commerce Cloud.

BERLUTI deelt de gebruiker mede dat BERLUTI producten uitsluitend worden verkocht in winkels met het BERLUTI merk en bij erkende distributeurs wereldwijd evenals via de e-commerce afdeling van de website, die slechts toegankelijk is in bepaalde landen, waarvan de lijst op de website te zien is.

Aankopen gedaan op andere verkooppunten zijn geheel voor risico van de koper, met name wat betreft de echtheid van dergelijke producten.

Op de toegang tot de website en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing (de “gebruiksvoorwaarden”). Het bezoeken van en browsen op de website houdt in dat de gebruiker alle onderstaande bepalingen onvoorwaardelijk accepteert.

De websitegebruiker wordt medegedeeld dat BERLUTI de gebruiksvoorwaarden van de website kan wijzigen.  Veranderingen of wijzigingen worden onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat zij op de website worden gepubliceerd.  Door de website te gebruiken op of na de datum van inwerkingtreding van eventuele wijzigingen en/of updates gaat de gebruiker met deze wijzigingen akkoord.

De website en alle inhoud en andere onderdelen daarvan, met name het BERLUTI logo, de domeinnamen, alle ontwerpen, teksten, illustraties, afbeeldingen, informatie, gegevens, software, audiomateriaal en andere bestanden, evenals de selectie en indeling daarvan (gezamenlijk de “site-inhoud”) zijn het exclusieve eigendom van BERLUTI, en alleen BERLUTI heeft het recht de aan deze website verbonden intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten te gebruiken en benutten, inclusief de handelsmerken, tekeningen en modellen, auteursrechten en rechten op afbeeldingen, onder oorspronkelijke eigendomstitel of op grond van uitdrukkelijke toestemming, octrooien of ander recht van intellectuele eigendom.

De websitegebruiker heeft een beperkt niet-overdraagbaar recht van toegang tot en gebruik van de website en de site-inhoud uitsluitend voor persoonlijke en informatieve doeleinden. Dit recht van toegang is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en omvat niet: (a) doorverkoop of commercieel gebruik van de website of de site-inhoud; (b) het verzamelen en gebruiken van lijsten, afbeeldingen of beschrijvingen van producten; (c) hele of gedeeltelijke verspreiding, uitvoering of openbare presentatie van de site-inhoud; (d) hele of gedeeltelijke wijziging of afgeleid gebruik van de website of de site-inhoud; (e) het gebruik van gegevensextractie, software/algoritmen of andere gelijksoortige methoden van gegevensverzameling of -extractie; (f) het downloaden (anders dan caching) van enig deel van de website of de site-inhoud of van enige daarin vervatte informatie, met uitzondering van wat uitdrukkelijk is toegestaan op de website; of (g) het gebruik van de website of van de site-inhoud voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

Zonder de toestemming van BERLUTI is ieder gebruik van de website of van de site-inhoud, anders dan het in deze gebruiksvoorwaarden specifiek toegestane gebruik en anders dan voor persoonlijk, privé of niet-commercieel gebruik, ten strengste verboden en dit zal automatisch en zonder kennisgeving vooraf een eind maken aan het toegangsrecht van de gebruiker.  Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan bovendien een schending van de wet vormen, met inbegrip van auteursrechten en rechten op handelsmerken. Tenzij uitdrukkelijk bepaald, kan geen enkele bepaling van deze gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd als toekenning op enigerlei wijze, ook niet impliciet, van een titel of eigendom of van exclusieve gebruiksrechten op intellectuele eigendom of andere aanverwante rechten.

BERLUTI kan geheel naar eigen inzicht en zonder kennisgeving vooraf het toegangsrecht van de gebruiker tot de website beëindigen om een bepaalde reden en met name (i) op verzoek van een wetshandhavingsinstantie of andere overheidsinstantie, (ii) op verzoek van de gebruiker (verwijdering op verzoek van de “Mijn Berluti ruimte” account), (iii) in het geval van een onderbreking of belangrijke verandering van de website of van een op of via de website geboden dienst, of (iv) in geval van een onderhouds- of veiligheidsprobleem of enige andere technische moeilijkheid.

In het geval van door BERLUTI tegen de gebruiker ingestelde rechtsvervolging op grond van inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden zijn alle opgelopen kosten, rechten, advocatenkosten, vergoedingen etc. uitsluitend voor rekening van de gebruiker, die hiertoe de verplichting op zich neemt.

BERLUTI besteedt de uiterste zorg aan de nauwkeurigheid en het bijwerken van de op de website gepubliceerde informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud ervan op ieder moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald bij de wet is Berluti niet aansprakelijk voor:
-   enige vaagheid, onjuistheid of weglating ten gevolge van inmenging van een derde, die leidt tot een wijziging van de op de website beschikbare informatie;
-   schade veroorzaakt door ongeoorloofde toegang van een derde tot de website of die toegang tot de website onmogelijk maakt.

De informatie in de door BERLUTI uitgegeven persberichten wordt uitsluitend geacht juist of actueel te zijn op de datum van publicatie daarvan. BERLUTI is niet voornemens om de in genoemde persberichten vervatte informatie te actualiseren en ontslaat zichzelf met name van elke verplichting om dit te doen. 

BERLUTI kan verwijzen naar links naar websites of diensten van derden. Toegang tot genoemde websites en informatie wordt uitsluitend verschaft voor informatieve doeleinden als een dienst aan de gebruiker. BERLUTI oefent geen controle uit op de inhoud van verklaringen op websites van derden. Dientengevolge geeft BERLUTI geen garantie voor de nauwkeurigheid of uitputtende aard van de inhoud, informatie of meningen die op websites van derden worden gegeven of van andere informatie van derden die op genoemde websites wordt gepubliceerd. Gebruikers bekijken en gebruiken de op genoemde websites gepresenteerde informatie voor eigen risico. BERLUTI wijst alle aansprakelijkheid van de hand aangaande de inhoud van genoemde websites van derden waarnaar een link op de website staat.

Hyperlinks naar de website mogen alleen worden gecreëerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van BERLUTI, die op elk moment herroepen kan worden.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit BERLUTI iedere aansprakelijkheid uit voor schade of nadeel, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de website.

De websitegebruiker verplicht zich BERLUTI, zijn bestuurders, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers, werknemers, agenten, filialen en gelieerde bedrijven schadeloos te stellen en van alle aansprakelijkheid te ontslaan voor enige eis, verlies, financiële verantwoordelijkheid, klachten of kosten (inclusief proceskosten) ten gevolge van door derden tegen BERLUTI ingestelde rechtsvorderingen, die te wijten zijn aan of verband houden met het gebruik van de website door de gebruiker.

Persoonsgegevens verzameld in het kader van het gebruik van de website worden verwerkt in overeenstemming met BERLUTI’s Privacy policy.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. De Franse rechterlijke instanties zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot het gebruik van de website, ongeacht het land waar de gebruiker woont.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden strijdig met de wet, nietig of om enige reden niet toepasbaar wordt verklaard, zal deze bepaling buiten beschouwing gelaten worden zonder de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen te beïnvloeden.

 


English Version Below : 

 

TERMS OF USE OF THE WEBSITE AND LEGAL INFORMATION

The Website’s Publisher:

This website www.berluti.com (the ‘Website’) is published by BERLUTI SA, a public limited company with capital of €3,976,020.00, registered on the Paris Trade and Companies Register under the number 784 320 921. Registered office: 120, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
VAT: FR 197 843 209 21

To contact us:
BERLUTI – LVMH Client services
Tel.: +33 1 47 20 01 77.
Email: contact@berluti.com

Publication Director of the Website: Mr. ANTOINE ARNAULT

Hosting Service: SALESFORCE COMMERCE CLOUD

BERLUTI informs the user that BERLUTI products are sold exclusively through BERLUTI brand stores and approved distributors worldwide and on the e-commerce section of the Website, which is only accessible from certain countries which are listed on the Website.

Any purchase outside these sales outlets will be at the purchaser’s own risks, especially concerning the authenticity of the said products.

The access to the Website and the use of its content is subject to the terms of use described below (the “Terms of Use”). The user’s access to and browsing on the Website constitutes an unreserved acceptance by the user of all the provisions below.

The Website’s users are informed that BERLUTI may have to modify the Terms of Use of the Website. Any change or modification will come into force as soon as the modifications are published on the Website. The use of the Website during or after the effective date of the modifications and/or updates automatically entails the user’s acceptance of the said changes.

The Website and the whole of its content and other components notably including the BERLUTI logo, the domain names and all the designs, texts, illustrations, images, information, data, software, sound material, other files as well as their selection and arrangement (together the “Website’s content”) are the exclusive property of the BERLUTI company which is exclusively authorized to use and exploit the intellectual property rights and the personality rights attached to this Website, and in particular trademarks, drawings and designs, copyright and rights to the image either as original rights or by an express authorization, patent or any intellectual property right.

The Website’s user has a limited and non-transferable right to access and use the Website and to the Website’s content exclusively for personal and informative purposes. The said right of access is governed by the Terms of Use and does not cover: (a) the resale or the commercial use of the Website or the content of the Website; (b) the collection and use of product listings, images or descriptions; (c) the distribution, performance or public presentation of the Website’s content; (d) the modification or the derivative use of the Website and the Website’s content or any part of them; (e) data extraction, and the use of software/algorithms or similar models for collecting or extracting data; (f) downloading (otherwise than caching) of any part of the Website, the Website’s content or any information contained in it apart from what is expressly authorized on the Website; or (g) using the Website or the Website’s content for purposes other than those for which they are intended.

Unless authorized by BERLUTI, any use of the Website or the Website’s content other than the uses which are specifically authorized in these Terms of Use and other than a personal and private use with a non-commercial purpose is strictly prohibited, and automatically and immediately terminates the user’s right of access. The said unauthorized use may also constitute a violation of legislation such as copyright law and trademark law. Unless expressly stipulated to the contrary, no provision of these Terms of Use can be interpreted as granting, in any way whatsoever, including implicitly, any right or ownership or exclusive utilization rights over intellectual property or other associated rights.

BERLUTI can terminate the user’s right of access to the Website at its sole discretion and without notice for a specific reason and in particular (i) on the request for a statutory body or any other public organization, (ii) on the request of the user (deletion of the My Berluti Space account on request), (iii) in the event of the suspension or significant modification to the Website or a service offered on or via the Website, or (iv) for a problem of maintenance, security or any other technical constraint.

If BERLUTI brought legal proceedings against the user following a breach of these Terms of Use, all the costs, fees, dues, lawyers’ fees, indemnities etc. incurred would be paid exclusively by the user who agrees to this.

BERLUTI endeavours to do its utmost to guarantee the accuracy of and to keep the information published on the Website up-to-date, and it reserves the right to correct the content at any time without notice.

Under the terms stipulated by law, BERLUTI does not incur any liability for:

  • Any inaccuracy, error, omission, or for any damage resulting from an intrusion by a third party which results in a modification to the information available on the Website;
  • Any damage caused by an unauthorized third party accessing the Website or making it impossible to access the Website.

The information contained in the communiqués issued by BERLUTI can only be deemed to be exact or current on the date of their publication. BERLUTI has no intention to update and specifically disclaims any liability for any duty to update information contained in the said communiqués.

BERLUTI can reference links to third-party websites or services. The access to these sites and information is supplied exclusively for information purposes as a service for the user. BERLUTI has no control over the content of third party statements or Websites. Consequently, BETLUTI does not guarantee the accuracy or the exhaustiveness of the content, the information and the opinions appearing on the third party websites or other information from third parties published on them. Users consult these websites and use the information presented on them at their own risks. BERLUTI disclaims all liability for the content of these third party websites connected to the Website.

Hypertext links can only be created to the site with BERLUTI’s prior written authorization which can be revoked at any time.

Insofar as stipulated by law, BERLUTI can never be held liable for any damage of any kind or for the loss suffered due to the consequences of, or connected to using the site.

The Website user undertakes to indemnify and releases BERLUTI, its directors, administrators, shareholders, predecessors, successors, employees, agents, subsidiaries, and affiliated companies from all liability with respect to any claim, loss, financial liability, demand or expense (including legal costs) resulting from actions brought by third parties against BERLUTI owing to or in relation to the use of the Website by the user.

These Terms of Use are governed by French law. The French courts have territorial jurisdiction to judge any dispute relating to the use of the Website irrespective of the user’s country of residence.

If any of the provisions of these Terms of Use are deemed to be illegal, null and void or inapplicable for any reason, the said provision will be set aside, but this will not affect the validity or the applicability of the other provisions.

Home Try On CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum reiciendis accusamus unde sequi vitae accusantium eos provident blanditiis assumenda, expedita quaerat iste, porro magnam quia, nemo. Vitae, nobis exercitationem unde. Hic eveniet officiis voluptates atque cum ad ut, non. Ad accusamus, sequi ipsam quidem, facere omnis obcaecati quia unde voluptatum aliquam sed repellendus ut tenetur dicta esse commodi nostrum beatae. Officiis nobis, laborum reprehenderit modi assumenda est. Nobis, consectetur veritatis? Saepe temporibus dolores recusandae voluptates voluptatibus quo necessitatibus, esse illo, eligendi tempora aut ipsa provident doloremque quam minima optio magnam!

Return In Store CA

Dolorum perspiciatis voluptatibus distinctio nostrum, quo obcaecati sequi culpa itaque sint vel impedit eaque architecto provident, totam fuga tempora sed, recusandae explicabo maiores aut incidunt assumenda necessitatibus labore. Iste, provident. Commodi asperiores ad repellat tempora modi culpa labore eaque magni? Atque totam quia sunt iusto obcaecati odit molestias ex voluptatem sequi aut hic nemo vero, magni impedit vel, tempore quod! Aut exercitationem esse quibusdam laboriosam provident, itaque magnam dignissimos impedit nisi quis modi aperiam minus eius officia cumque tempora voluptatem voluptate mollitia quisquam animi commodi vero consequatur, consectetur qui nam!

We are currently working on the website to provide you with the best experience.

We apologize for the inconvenience and invite you to come back later.