Go to content

 

Privacy Policy

BELEID INZAKE PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID 

Onderstaande bepalingen inzake privacy en vertrouwelijkheid (de “Policy”) beschrijven het beleid van BERLUTI SA en zijn gelieerde bedrijven (“BERLUTI”) inzake persoonsgegevens en cookies op de www.berluti.com website (de “website), of enige andere door BERLUTI gebruikte website (samen “de websites”). U kunt de naam en het adres van de gegevensverwerkende entiteit in uw rechtsgebied krijgen door onze website berluti.com te raadplegen of door een e-mail te sturen aan het adres waarnaar onder punt 2 hieronder wordt verwezen. Deze Policy is van toepassing op alle informatie die u (de gebruiker) aan ons verstrekt of die wordt verzameld wanneer u op onze website browset.

BERLUTI weet hoe belangrijk het voor u is om de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons verstrekt te beschermen. Wanneer u ons uw persoonlijke informatie en gegevens meedeelt, wordt u in kennis gesteld van de voorwaarden volgens welke wij uw gegevens gebruiken, onderzoeken en eventueel bekendmaken; voor de in punt 3.1 hieronder uiteengezette doeleinden. Wij raden u derhalve ten stelligste aan deze Policy zeer zorgvuldig te lezen.  

 1. ALGEMENE INFORMATIE

Via de website kan u worden gevraagd om uw persoonsgegevens aan BERLUTI mede te delen, met name wanneer u uw klantaccount “Mijn Berluti ruimte” aanmaakt, bestellingen voor BERLUTI producten plaatst of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Op alle persoonlijke informatie die u aan BERLUTI doorgeeft voor het gebruik van bepaalde diensten zijn de bepalingen van toepassing van de Franse wet bescherming persoonsgegevens n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, en vanaf 25 mei 2018 van de Europese verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Daarnaast kan BERLUTI met uw toestemming eveneens bepaalde gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website onder de voorwaarden uiteengezet in het gedeelte “Cookies” hierna. 

2. UW RECHTEN

U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking, wissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en beschikt over de mogelijkheid om grondige redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of op enig moment als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor handelsdoeleinden, ook kunt u ons instructies geven over de verwerking van uw gegevens na uw overlijden, een recht dat u op op elk moment kunt uitoefenen:

 • Via de nieuwsbrief: hetzij in uw persoonlijke “Mijn Berluti ruimte” of door de link voor afmelding te gebruiken die vermeld wordt in iedere nieuwsbrief die u ontvangt.
 • Bij het bestellen van BERLUTI producten: in het daartoe bestemde gedeelte van uw “Mijn Berluti ruimte”.
 • In ieder geval: per e-mail aan de afdeling gegevensbescherming van BERLUTI op contact@berluti.com of per brief aan:

Protection des données personnelles

BERLUTI

120 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 Paris Frankrijk 

3. HET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BERLUTI

3.1 Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

BERLUTI verwerkt uw persoonsgegevens middels zijn website. Deze gegevens zijn nodig voor de volgende doeleinden: 

 • Beheer van de relatie met de klant /potentiële klant
 • Beheer van uw abonnement op de nieuwsbrief (aanmelding en afmelding),
 • Uitvoeren en volgen van uw op onze website geplaatste bestellingen van BERLUTI producten, 
 • Samenstellen van anonieme statistieken over bezoeken aan onze website, 
 • Toegang mogelijk maken tot bepaalde functionaliteiten op onze website.
 • U, afhankelijk van uw voorafgaande toestemming, informeren over ons bedrijf, onze activiteiten, producten en/of diensten en berichten sturen voor marketingdoeleinden,
 • Profilering
 • Beheer van meningen van klanten over producten, diensten of inhoud
 • Behandelen van onbetaalde rekeningen en geschillen
 • Uitvoeren van onderzoeken en opiniepeilingen, met uw toestemming.

De gegevens die wij verzamelen en die noodzakelijk zijn voor het verwerken van uw verzoeken (hoofdzakelijk uw achternaam, voornamen, postadressen, e-mailadressen en eventueel bankgegevens en telefoonnummer voor bezorgingsdoeleinden) worden op de formulieren aangeduid met een sterretje en worden verwerkt om BERLUTI in staat te stellen zijn overeenkomst met u uit te voeren of omdat u hiermee voor bepaalde bovenvermelde doeleinden hebt ingestemd of om u beter van dienst te kunnen zijn. Wij kunnen niet aan uw verzoeken voldoen als u deze verplichte velden niet invult.

Afhankelijk van uw toestemming, verzamelen wij ook uw geolokalisatiegegevens om de dichtstbijzijnde winkel bij u te lokaliseren wanneer u verbinding maakt met de mobiele applicatie van BERLUTI.

3.2 Bewaring van de gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld:

 • Beheer van uw abonnement op de nieuwsbrief: wij bewaren uw gegevens zolang uw abonnement geldig is. Zodra we uw verzoek om afmelding van het abonnement ontvangen, wissen we de gegevens die we bewaarden voor toezending van de nieuwsbrief.
 • Bestellingen van BERLUTI producten: we bewaren de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van uw bestelling en gedurende de tijd die nodig is om het bestaan van een recht of een overeenkomst te bewijzen. Deze gegevens kunnen worden gearchiveerd overeenkomstig de bepalingen van het Franse wetboek van handelsrecht gedurende de bewaartermijn van grootboeken en documenten gecreëerd voor handelsactiviteiten en van het Franse consumentenwetboek voor het bewaren van langs elektronische weg afgesloten overeenkomsten.
 • Beheer van potentiële klanten: drie (3) jaar na het laatste contact met de potentiële klant
 • Geolokalisatiegegevens: twee (2) maanden.

3.3 Gegevensontvangers en gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de BERLUTI afdelingen die uw verzoeken verwerken.

Wij wijzen erop dat uw identificatiegegevens kunnen worden overgebracht naar landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden in het kader van buitenlandse BERLUTI winkels die tijdens de aankoop van producten toegang hebben tot uw klantprofiel, met name BERLUTI winkels in China, Zuid-Korea, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Japan, Singapore, Taiwan, Hongkong en Macao. Deze overdrachten worden beschermd door gegevensoverdrachtovereenkomsten met de ontvangers, gebaseerd op de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules die garanderen dat alle persoonsgegevens een gelijkwaardig niveau van bescherming genieten in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen onopzettelijk verlies, vervalsing, ongeoorloofde verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. BERLUTI verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als: 

 • u heeft ingestemd met het delen van deze gegevens, of
 • BERLUTI deze gegevens met derden moet delen om u de door u gevraagde dienst te leveren, of
 • BERLUTI van een gerechtelijke instantie of enig ander overheidsorgaan opdracht krijgt om deze gegevens te verstrekken.

3.4 Beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens

BERLUTI heeft alles in het werk gesteld om alle nodige maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te beschermen en om te voorkomen dat deze worden vervalst, beschadigd, vernietigd of dat ongeoorloofde derden er toegang toe hebben. Er zijn technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd die voldoen aan de branchenormen, met name wat betreft de informatiesystemen.

Bij het aanmaken van uw account “Mijn Berluti ruimte” is het invoeren van een persoonlijk wachtwoord verplicht, dit maakt deel uit van ons vertrouwelijkheidsbeleid. Dit wachtwoord moet minstens 12 tekens omvatten van vier verschillende typen (kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens).

BERLUTI beheerst echter niet alle risico’s verbonden aan het functioneren van internet en vestigt de aandacht van de internetgebruikers op het bestaan van risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking van internet.

De opslag van uw persoonsgegevens wordt gecentraliseerd op de servers van onze hostingdienst in Zweden.

Wij nemen de bescherming en beveiliging van onze informatiesystemen zeer serieus. Er zijn IT-instrumenten ontwikkeld om ons in staat te stellen zwakke plekken in de beveiliging op te sporen. Deze instrumenten kunnen het soms nodig maken dat onze beveiligingsteams toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beheer van deze zwakke plekken verzameld en verwerkt in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

4. DE FUNCTIE “AAN EEN VRIEND STUREN” EN GEGEVENS VAN DERDEN VERZAMELEN

 • U kunt onze website gebruiken om informatie over onze producten of diensten die u interessant lijkt of zelfs de producten of diensten zelf aan uw vrienden te sturen.
 • Om productinformatie te sturen: vragen we u om het e-mailadres van uw vriend in te vullen zodat de informatie kan worden doorgegeven. Wij verzamelen deze gegevens alleen om de e-mail te sturen. De gegevens van de afzender en/of de geadresseerde worden niet door ons opgeslagen of geregistreerd.
 • Om een BERLUTI product aan een vriend of familielid te sturen: vragen we u om het e-mail adres en de achternaam, voornaam en het bezorgadres van deze persoon op te geven, om hem het product te sturen. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.
 • In alle gevallen moet u ons mededelen dat de genoemde persoon ervan op de hoogte is dat u zijn persoonsgegevens heeft verstrekt.

 5. COOKIES

5.1   Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een speciale plaats op de vaste schijf van uw terminal* wordt opgeslagen wanneer u met uw browser een online dienst raadpleegt. Dankzij een cookie kan de afzender hiervan, gedurende de periode dat een cookie geldig of opgeslagen is, de terminal herkennen waarop de cookie is opgeslagen.

De terminal is het apparaat (computer, tablet, smartphone etc.) dat u gebruikt om een website, applicatie, advertentie etc. te raadplegen of bekijken.

5.2    De cookies die we vanaf onze website plaatsen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij, afhankelijk van de door u gemaakte keuze verschillende cookies op uw terminal plaatsen, die ons in staat stellen de browser van uw terminal te herkennen gedurende de geldigheidsduur van de cookie.
Met behulp van de door ons geplaatste cookies kunnen wij:

 • bezoeks- en gebruiksstatistieken en -volumes vaststellen van de verschillende onderdelen van onze website (bezochte rubrieken en inhoud, bezoekerspad etc.) zodat wij de aantrekkelijkheid en de ergonomie van onze diensten en de zichtbaarheid van de door ons gepubliceerde inhoud kunnen verbeteren;
 • het u gemakkelijker maken om op onze website te browsen of u de online communicatiediensten verschaffen die u tijdens het browsen verzoekt, en:
 • de presentatie van onze website aanpassen aan de voorkeuren voor weergave op uw terminal (gebruikte taal, beeldresolutie, gebruikt besturingssysteem etc.) tijdens uw bezoeken aan onze website, afhankelijk van de door uw terminal ondersteunde hardware of software voor weergave of afspelen, en daarom:
 • gegevens opslaan die u verstrekt heeft door invulling van een formulier op onze website (aanmelding voor of toegang tot uw account) of die de producten, diensten of informatie betreffen die u op onze website geselecteerd heeft (een dienst waarvoor u zich heeft ingeschreven, inhoud van een winkelmand, verlanglijst etc.);
 • u toegang verschaffen tot ruimtes die voorbehouden en persoonlijk zijn op onze website, zoals uw account, dankzij door u van tevoren aan ons toevertrouwde identificatiecodes of gegevens;
 • beveiligingsmaatregelen instellen, bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt om opnieuw verbinding te maken met een inhoud of dienst na een bepaald tijdsverloop.

5.3   Cookies die vanaf onze website door derden worden geplaatst

Op het plaatsen en het gebruik van cookies door derden zijn hun beleidsregels inzake de gegevensbescherming van toepassing. Wij stellen u op de hoogte van het doel van de bij ons bekende cookies en van de middelen waarover u beschikt om uw keuze ten aanzien van deze cookies kenbaar te maken.

5.3.1      Cookies geplaatst door applicaties van derden die in onze website zijn opgenomen: in onze website zijn applicaties van derden opgenomen waarmee u anderen op de hoogte kunt stellen van uw aanbevelingen of mening over de content van onze website. Dit kan met name door middel van de knoppen “Delen” of “Vind ik leuk” op sociale media (zoals “Facebook” of “Twitter”).

Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop biedt, kan u daarmee herkennen wanneer u onze website bezoekt, zelfs als u deze toets tijdens uw bezoek niet heeft gebruikt. Deze applicatieknoppen stellen het betreffende sociale netwerk namelijk in de gelegenheid om uw browsesessie op onze website te volgen, als uw account op dat sociale netwerk geactiveerd is op uw terminal (open sessie) gedurende uw browsesessie op onze website.
Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw browsesessie op onze website en die verbonden wordt aan uw persoonsgegevens waarover zij beschikken. U wordt verzocht de beleidsregels inzake de gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name voor reclame, van de browsegegevens die zij met deze applicatieknoppen kunnen verzamelen. Deze beleidsregels moeten u in staat stellen om uw keuzes bij de sociale netwerken te laten gelden, met name door de instellingen van de parameters voor uw gebruikersaccounts bij deze netwerken aan te passen. 

5.3.2      Cookies die door derden naar onze website worden gestuurd: onze website kan ook cookies bevatten die gestuurd zijn door derden (communicatiebureaus, bedrijven voor meting van het mediumbereik etc.) en waarmee zij gedurende de geldigheidsduur van de cookies browse-informatie kunnen verzamelen over de terminals die onze website bezoeken met name om de doeltreffendheid te meten van de optimalisatiecampagnes bij zoekmachines waarvoor betaald moet worden.

5.4   Uw opties met betrekking tot cookies

Er worden u verschillende mogelijkheden voor het beheer van cookies geboden. Iedere door u uitgevoerde instelling kan veranderingen aanbrengen in uw browsen op internet en in uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies is vereist.

U kunt de hieronder beschreven procedures gebruiken om te beslissen welk gebruik van cookies u wilt toestaan.

De door uw webbrowser geboden opties:

U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw terminal worden geregistreerd of dat deze juist worden geweigerd, ofwel systematisch ofwel afhankelijk van de afzender van de cookies. U kunt uw browsersoftware ook zodanig configureren dat cookies die op een bepaald moment aangeboden worden ofwel geaccepteerd ofwel geweigerd worden, nog voordat een cookie op uw terminal opgeslagen kan worden. 

(a) Cookies accepteren

De registratie van cookies op een terminal hangt af van de keuzes van de gebruiker van de terminal die hij maakt bij zijn eerste bezoek aan de website via de cookie banner en die hij op elk moment gratis kan wijzigen via de door de webbrowser van de gebruiker geboden opties met betrekking tot de volgende cookies [nader aan te vullen], of via het hulpmiddel cookies accepteren [link invoegen].

Indien u in uw browsersoftware de registratie van cookies op uw terminal heeft geaccepteerd, kunnen de cookies op de pagina's en in de inhoud die u raadpleegt tijdelijk worden opgeslagen op een speciale plaats in uw terminal, waar zij uitsluitend door de afzender van de cookies afgelezen kunnen worden.

(b) Cookies weigeren

Indien u de registratie van cookies op uw terminal weigert, of indien u de op uw computer geregistreerde cookies verwijdert, kan het zijn dat u niet langer gebruik kunt maken van een aantal functionaliteiten die nodig zijn om naar bepaalde plaatsen op onze website te browsen. Dit kan het geval zijn indien u toegang probeert te krijgen tot inhoud of diensten op onze website waarvoor u zich moet identificeren of indien wij, of onze serviceproviders, ten behoeve van technische compatibiliteit, het type browser dat op uw computer gebruikt wordt, de taal- en weergave-instellingen daarvan of het land waarvandaan uw terminal verbinding gemaakt schijnt te hebben, niet kunnen herkennen.

In voorkomende gevallen wijzen wij derhalve iedere aansprakelijkheid van de hand voor gevolgen in verband met de verslechterde werking van onze diensten die voortvloeit uit ons onvermogen om de cookies te registreren en te raadplegen die nodig zijn voor de werking van deze diensten en die u geweigerd of verwijderd heeft.

 (c) Welke opties heeft u afhankelijk van de door u gebruikte webbrowser?

Voor het beheer van cookies en uw opties is de configuratie van iedere browser anders. Deze configuratie wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u kunt vinden hoe u de functies van de browser met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de volgende websites (afhankelijk van de browser die u gebruikt): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome en Safari.

5.5   Als u uw terminal met anderen deelt

Indien uw terminal door meerdere personen wordt gebruikt of wanneer eenzelfde terminal meerdere browsers ondersteunt, kunnen wij u niet met zekerheid garanderen dat de diensten en advertenties die bestemd zijn voor uw terminal overeenkomen met uw eigen gebruik van deze terminal en niet met dat van een andere gebruiker.

Het met anderen gedeelde gebruik van uw terminal en de configuratie van de instellingen van uw browser ten aanzien van cookies zijn uw eigen vrije keuze en voor uw eigen verantwoordelijkheid. 

6. WIJZIGING VAN ONS VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Het is mogelijk dat BERLUTI wijzigingen moet aanbrengen in zijn beleid. In dit geval zullen wij er zorg voor dragen dat u van deze wijzingen in kennis wordt gesteld hetzij door een speciaal bericht op onze website hetzij door een persoonlijke kennisgeving bij de verzending van de nieuwsbrief.


English Version Below : 

 

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY POLICY  

The below privacy and confidentiality policy (the “Policy”) sets out the policy of BERLUTI SA and its affiliated companies (“BERLUTI”) concerning personal data and cookies on the www.berluti.com website (the “Website), or any other website operated by BERLUTI (together “the Websites”). You can obtain the name and address of the data controller entity in your jurisdiction, by consulting our website berluti.com or by sending and email to the address in reference in below section 2. This Policy applies to all information which you (the user) supply to us or which is collected when you are browsing our Website.

BERLUTI respects your concerns regarding the confidentiality of the data you supply to us. By communicating your personal information and data to us, you are informed of the conditions according to which your data is being used, studied and if appropriate, disclosed by us; for the purposes provided in below section 3.1. We therefore strongly advise you to read this Policy very carefully. 

 

 1. GENERAL INFORMATION

Via the Website, you may be asked to communicate personal data to BERLUTI, including when creating a “My Berluti Space” customer account, when placing orders for BERLUTI products or when subscribing to our newsletter.

Any personal information which you transmit to BERLUTI for use for certain services is submitted to the provisions of the Data Protection Act of n° 78-17 of 6 January 1978 as amended by the Act of 6 August 2004, and as from 25 May 2018, to the European Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the Protection of Personal Data.

Furthermore, BERLUTI may also, with your consent, gather certain information related to your browsing on our Website under the conditions described in the “Cookies” section below.

 

2. YOUR RIGHTS

You have a right to access, rectify, limit, delete and to enjoy the portability of your personal information as well as the possibility of opposing the processing of such data for legitimate reasons or at any time when opposing the use of your personal data for marketing purposes, as well as to provide us instructions about the processing of data after your death, which you can exercise at any time:

 • For the newsletter: either inside of your personal “My Berluti Space” area or by using the unsubscribe link on each electronic newsletter you receive.
 • When ordering BERLUTI products: in the dedicated section of your “My Berluti Space” area.
 • In all cases: by email to the data privacy department of BERLUTI at contact@berluti.com or by letter to:

Protection of personal data

BERLUTI

120 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 Paris France

 

3. OUR COMPANY’S MANAGEMENT OF PERSONAL DATA

3.1 Collection Purposes of Personal Data

BERLUTI processes your personal data through its Website. This data is required for the following purposes: 

 • Management of client/prospect relationship
 • The management of your newsletter subscriptions (registrations and cancellation of  subscriptions),
 • The performance and follow-up of your orders for BERLUTI products placed on our Website, 
 • The compilation of anonymous statistics on visits to our Website, 
 • To enable access to certain functionalities on our Website.
 • Subject to your prior agreement, to inform you of information about our company and its activity it’s products and/or services and sales prospection messages,
 • Profiling
 • Management of client satisfaction regarding products, services or contents
 • Procurement management and litigation
 • Conduct of surveys and polls, with your approval.

The information we collect and which is essential for processing your requests (mainly your surnames, first names, postal addresses, email addresses and if appropriate, bank account details and telephone number for delivery purposes) is marked with an asterisk on the collection forms and are processed to allow BERLUTI to perform their agreement with you or because you have agreed to their use for certain purposes above or to provide you better service. We cannot satisfy your requests if you do not complete these compulsory fields.

We also collect, subject to your consent, your geolocation data in order to localise the nearest shop to you when you connect to the BERLUTI mobile application.

3.2 Storage of Data

The maximum period that data is stored is the duration required for the purposes which it is collected for:

 • Management of your newsletter subscription: we keep your data for as long as your subscription is effective. As soon as we receive your subscription cancellation request, we delete the data we kept for the sending of newsletter.
 • Orders of BERLUTI products: we conserve the data necessary for processing your order, and for the period required to prove a right or a contract. These data can be archived in accordance with the provisions of the Commercial Code for the conservation period for ledgers and documents created for business activities and in the Consumer Code, for conserving contracts concluded electronically.
 • Management of prospects: three (3) years as of the latest contact with the prospect
 • Geolocalisation data: two (2) months

3.3 Data Recipients and Data Transfers outside the European Economic Area

Your personal data is transmitted to BERLUTI’s departments which process your requests.

Please note that your identification data may be transferred to countries that are located outside the European Economic Area, in the context of foreign BERLUTI stores accessing your customer profile during product purchase, especially in the BERLUTI stores located in China, South Korea, United Arab Emirates, United States, Japan, Singapore, Taiwan, Hong Kong and Macao. These transfers are protected by data transfer contracts with the recipients based on the standard clauses adopted by the European Commission in order to ensure that all personal data benefit from an adequate level of protection as provided under the Data Protection Regulation, and that appropriate technical and organizational security measures have been implemented to protect personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss, alteration, disclosure or unauthorized access and against all other forms illicit processing. BERLUTI only disclosed your personal data to a third party if: 

 • You have agreed to share this information, or
 • BERLUTI has to share this information with third parties in order to provide you with the service you have requested, or
 • BERLUTI is ordered to disclose this information by a judicial authority or any other administrative body.

3.4 Data Security and Confidentiality

BERLUTI has striven to set up all necessary safeguards to protect the confidentiality and security of the personal data which is processed and to prevent it from being deformed, damaged, destroyed or unauthorised third parties having access to it. Technical security and organisational measures which satisfy industry standards, notably regarding information systems, have been installed.

You must therefore enter a personal password when creating your “My Berluti Space” account, and this contributes to our Policy. This password shall be composed of at least 12 characters of 4 different types:

However, BERLUTI does not control all the risks associated with the functioning of the Internet and draws the user’s attention to the risks inherent in the use and functioning of the Internet.

The storage of your personal data will be centralised on our host’s servers located in Sweden.

We take the protection and security of our information systems very seriously. Tools have been created to enable us to detect any security vulnerabilities. These tools may require our security teams to have occasional access to personal data. These data will be collected and processed exclusively for managing these vulnerabilities in compliance with the legislation which applies to the protection of personal data.

 

4. “SEND TO A FRIEND” FUNCTIONALITY AND COLLECTION OF DATA CONCERNING THIRD PARTIES

 • You can use our Website to send information you think is interesting on our products or services or even the products or services themselves, to your friends.
 • To send a product sheet: we ask you to enter your friend’s email address so the information can be transmitted. We only collect this data in order to send the email. We do not store or record the sender’s and/or the recipient’s data.
 • To send a BERLUTI product to a friend or relative: we ask you to enter the email address and the surname, first name, and delivery address for this person to send them the product. These data is used exclusively for this.
 • You must always inform us that the said person has been informed of your disclosure of their personal data.

 

5. COOKIES

5.1   What Is A Cookie?

A cookie is a text file which is stored in a dedicated space on the hard disk of your Terminal* when you consult an online service with your browser. A cookie allows the sender to identify the terminal on which the cookie is stored during the period the cookie is valid or stored.

Terminal means the hardware (computer, tablet, smartphone, etc.) which you use to consult or display a Website, an application, advertising content etc.

5.2    Cookies We Place From Our Website

When you connect to our Website we may, depending on the choice you make, install different cookies in your terminal which enable us to recognise your terminal’s browser during the period the cookie is valid.
The purpose of the cookies we send is to:

 • Compile statistics, and volumes of traffic and to use different components of our Website (the sections and contents visited, click trails etc.) to improve the attractiveness and ergonomics of our services and the visibility of the content we publish;
 • Make it easier for you to browse on our Website or to supply you with the online communication services you request whilst browsing and to:
 • Adapt the presentation of our Website to your terminal’s display preferences (language used, display resolution, operating system used etc.) during your visits to our Website in accordance with the materials and visualisation or reading software which your Terminal supports, and therefore:
 • Remember the information on a form you completed on our Website (registration or access to your account) or on the products, services or information you selected on our Website (the service subscribed, content of a basket, a wish list etc.);
 • Enable you to access the private and personal areas on our Website such as your account, using the identifiers or data you may have entrusted to us;
 • Implement security measures, for example when you are asked to reconnect to content or service after the page has time out.

5.3   Cookies Which Are Placed From Our Website by Third Parties

The transmission and use of cookies by third parties is subject to their privacy protection policies. We inform you of the purpose of the cookies, when we are aware of this, and the means you can use to choose the different options concerning them.

5.3.1      Cookies placed by the third party applications integrated on our Website: we include third-party applications in our Website which enable you to share its content with other people or to inform them of your consultation or opinions on its content. This concerns the “share” or “like” buttons on social networks (such as “Facebook” or “Twitter” etc.).

The social network which supplies this application button can identify you via this button when you consult our Website, even if you do not activate this button. In point of fact, this type of application button enables the social network to monitor your browsing on the Website, if your social network account is activated on your terminal (open session) whilst you are browsing on our Website.
We have no control over the process which social networks use to gather information on your browsing on our Website, and which is associated with the personal data they possess. Please consult the privacy protection policies of the social networks concerned to establish the purposes, in particular advertising, which the browsing information they gather via these application buttons is used for. These protection policies must permit you to exercise your options with the social networks, especially by parameterizing your user accounts for each of them.

5.3.2      Cookies which are sent to our Website by third parties: our Website may also contain cookies sent by third parties (communication agencies, audience measurement companies etc.) which enable them, whilst the cookies are valid, to collect browsing information on the terminals visiting our Website and in particular to measure the effectiveness of our paying referencing campaigns with search engines.

5.4   Your Options Concerning Cookies

There are several options open to you for managing cookies. Any parameterisation you perform is liable to modify your Internet browsing and the conditions for accessing certain services which require the use of cookies.

You can use the procedures described below to decide how to use cookies.

Options offered by your Internet browser:

You can configure your browsing software to install cookies on your terminal or alternatively to reject them either systematically or according to their sender. You can also configure your browsing software to accept or refuse occasional cookies, before they are stored on your Terminal. 

(a) Cookies acceptance

Cookies stored on a terminal are stored subject to the choices of the Terminal’s user, which choices the user can express at his first Website connexion via the cookie banner, and modify his or her wishes at any time, free of charge, using the options give by the user’s internet browser regarding the following cookies [to be completed], or via the cookie consent tool [insert link].

If you have agreed in your browsing application to cookies being stored on your Terminal, the cookies incorporated in the pages and contents you consult can be temporarily stored in a dedicated area on your Terminal, where they will only be readable by the sender.

(b) Refusing to accept Cookies

If you refuse to allow cookies to be stored on your Terminal or if you delete cookies which have been stored, you will cease to benefit from a certain number functionalities which are necessary for browsing certain areas on our Website. For instance, this would be the case if you tried to access our content or services which require you to identify yourself, or if we, or our service providers, could not recognize, for reasons of technical compatibility, the type of browser used by your terminal, its language and display parameters or the country from which your terminal appears to be connecting from.

We therefore disclaim all liability for the consequences connected to the downgrading of the functioning of our services resulting from our impossibility to store or consult the cookies required for them to function and which you may have refused or deleted.

(c) How to Choose According to The Browser You Use?

Each browser is configured differently to manage cookies and your choices. Your browser’s Help Menu describes this configuration and will indicate to you how to modify your choices in terms of cookie use.

For more information, please go check the following websites (depending on the navigator that you use): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome and Safari.

5.5   If You Share Your Terminal with Other People

If your Terminal is used by several people or if it has several browsers, we cannot be certain that the services and advertisements intended for your Terminal corresponds to your own use of this Terminal and not to another user.

Thus sharing your terminal with other people and the configuration of your browser’s configurations for cookies is something you do freely and is your responsibility entirely. 

 

6. MODIFICATION OF OUR CONFIDENTIALITY POLICY

BERLUTI may have to make modifications to its Policy. We will ensure that you are informed of the modifications either by a special message on our Website or a personalised notification when sending newsletters.

Home Try On CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum reiciendis accusamus unde sequi vitae accusantium eos provident blanditiis assumenda, expedita quaerat iste, porro magnam quia, nemo. Vitae, nobis exercitationem unde. Hic eveniet officiis voluptates atque cum ad ut, non. Ad accusamus, sequi ipsam quidem, facere omnis obcaecati quia unde voluptatum aliquam sed repellendus ut tenetur dicta esse commodi nostrum beatae. Officiis nobis, laborum reprehenderit modi assumenda est. Nobis, consectetur veritatis? Saepe temporibus dolores recusandae voluptates voluptatibus quo necessitatibus, esse illo, eligendi tempora aut ipsa provident doloremque quam minima optio magnam!

Return In Store CA

Dolorum perspiciatis voluptatibus distinctio nostrum, quo obcaecati sequi culpa itaque sint vel impedit eaque architecto provident, totam fuga tempora sed, recusandae explicabo maiores aut incidunt assumenda necessitatibus labore. Iste, provident. Commodi asperiores ad repellat tempora modi culpa labore eaque magni? Atque totam quia sunt iusto obcaecati odit molestias ex voluptatem sequi aut hic nemo vero, magni impedit vel, tempore quod! Aut exercitationem esse quibusdam laboriosam provident, itaque magnam dignissimos impedit nisi quis modi aperiam minus eius officia cumque tempora voluptatem voluptate mollitia quisquam animi commodi vero consequatur, consectetur qui nam!

We are currently working on the website to provide you with the best experience.

We apologize for the inconvenience and invite you to come back later.