Go to content

COOKIE POLICY

1.    COOKIE

1.1   Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een speciale plaats op de vaste schijf van uw terminal* wordt opgeslagen wanneer u met uw browser een online dienst raadpleegt. Dankzij een cookie kan de afzender hiervan, gedurende de periode dat een cookie geldig of opgeslagen is, de terminal herkennen waarop de cookie is opgeslagen.

De terminal is het apparaat (computer, tablet, smartphone etc.) dat u gebruikt om een website, applicatie, advertentie etc. te raadplegen of bekijken

1.2    De cookies die we vanaf onze website plaatsen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij, afhankelijk van de door u gemaakte keuze verschillende cookies op uw terminal plaatsen, die ons in staat stellen de browser van uw terminal te herkennen gedurende de geldigheidsduur van de cookie.
Met behulp van de door ons geplaatste cookies kunnen wij:

           bezoeks- en gebruiksstatistieken en -volumes vaststellen van de verschillende onderdelen van onze website (bezochte rubrieken en inhoud, bezoekerspad etc.) zodat wij de aantrekkelijkheid en de ergonomie van onze diensten en de zichtbaarheid van de door ons gepubliceerde inhoud kunnen verbeteren;

-             het u gemakkelijker maken om op onze website te browsen of u de online communicatiediensten verschaffen die u tijdens het browsen verzoekt, en

•     de presentatie van onze website aanpassen aan de voorkeuren voor weergave op uw terminal (gebruikte taal, beeldresolutie, gebruikt besturingssysteem etc.) tijdens uw bezoeken aan onze website, afhankelijk van de door uw terminal ondersteunde hardware of software voor weergave of afspelen, en daarom:

-             gegevens opslaan die u verstrekt heeft door invulling van een formulier op onze website (aanmelding voor of toegang tot uw account) of die de producten, diensten of informatie betreffen die u op onze website geselecteerd heeft (een dienst waarvoor u zich heeft ingeschreven, inhoud van een winkelmand, verlanglijst etc.);

-             u toegang verschaffen tot ruimtes die voorbehouden en persoonlijk zijn op onze website, zoals uw account, dankzij door u van tevoren aan ons toevertrouwde identificatiecodes of gegevens;

-             beveiligingsmaatregelen instellen, bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt om opnieuw verbinding te maken met een inhoud of dienst na een bepaald tijdsverloop. 

1.3   Door derden op onze website geplaatste cookies

Op het plaatsen en het gebruik van cookies door derden zijn hun beleidsregels inzake gegevensbescherming van toepassing. Wij stellen u op de hoogte van het doel van de bij ons bekende cookies en van de middelen waarover u beschikt om uw keuze ten aanzien van deze cookies kenbaar te maken.

1.3.1 Cookies geplaatst door applicaties van derden die in onze website zijn opgenomen: in onze website zijn applicaties van derden opgenomen waarmee u anderen op de hoogte kunt stellen van uw aanbevelingen of mening over de content van onze website. Dit kan met name door middel van de knoppen “Delen” of “Vind ik leuk” op sociale media (zoals “Facebook” of “Twitter”).

Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop biedt, kan u daarmee herkennen wanneer u onze website bezoekt, zelfs als u deze toets tijdens uw bezoek niet heeft gebruikt. Deze applicatieknoppen stellen het betreffende sociale netwerk namelijk in de gelegenheid om uw browsesessie op onze website te volgen, als uw account op dat sociale netwerk geactiveerd is op uw terminal (open sessie) gedurende uw browsesessie op onze website.
Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw browsesessie op onze website en die verbonden wordt aan uw persoonsgegevens waarover zij beschikken. U wordt verzocht de beleidsregels inzake de gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name voor reclame, van de browsegegevens die zij met deze applicatieknoppen kunnen verzamelen. Deze beleidsregels moeten u in staat stellen om uw keuzes bij de sociale netwerken te laten gelden, met name door de instellingen van de parameters voor uw gebruikersaccounts bij deze netwerken aan te passen.

1.3.2 Cookies die door derden naar onze website worden gestuurd: onze website kan ook cookies bevatten die gestuurd zijn door derden (communicatiebureaus, bedrijven voor meting van het mediumbereik etc.) en waarmee zij gedurende de geldigheidsduur van de cookies:
- browse-informatie kunnen verzamelen over de terminals die onze website bezoeken met name om de doeltreffendheid te meten van de optimalisatiecampagnes bij zoekmachines waarvoor betaald moet worden. 

1.4   Uw opties met betrekking tot cookies

Er worden u verschillende mogelijkheden voor het beheer van cookies geboden. Iedere door u uitgevoerde instelling kan veranderingen aanbrengen in uw browsen op internet en in uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies is vereist.

U kunt de hieronder beschreven procedures gebruiken om te beslissen welk gebruik van cookies u wilt toestaan.

1.4.1 De door uw webbrowser geboden opties:

U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw terminal worden geregistreerd of dat deze juist worden geweigerd, ofwel systematisch ofwel afhankelijk van de afzender van de cookies. U kunt uw browsersoftware ook zodanig configureren dat cookies die op een bepaald moment aangeboden worden ofwel geaccepteerd ofwel geweigerd worden, nog voordat een cookie op uw terminal opgeslagen kan worden.

(a) Cookies accepteren

De registratie van cookies op een terminal hangt af van de wensen van de gebruiker van deze terminal. De gebruiker kan zijn wensen op elk moment en gratis kenbaar maken en wijzigen door de op zijn internetbrowser geboden opties. 

Indien u in uw browsersoftware de registratie van cookies op uw terminal heeft geaccepteerd, kunnen de cookies op de pagina's en in de inhoud die u raadpleegt tijdelijk worden opgeslagen op een speciale plaats in uw terminal, waar zij uitsluitend door de afzender van de cookies afgelezen kunnen worden. 
 

(b) Cookies weigeren

Indien u de registratie van cookies op uw terminal weigert, of indien u de op uw computer geregistreerde cookies verwijdert, kan het zijn dat u niet langer gebruik kunt maken van een aantal functionaliteiten die nodig zijn om naar bepaalde plaatsen op onze website te browsen. Dit kan het geval zijn indien u toegang probeert te krijgen tot inhoud of diensten op onze website waarvoor u zich moet identificeren of indien wij, of onze serviceproviders, ten behoeve van technische compatibiliteit, het type browser dat op uw computer gebruikt wordt, de taal- en weergave-instellingen daarvan of het land waarvandaan uw terminal verbinding gemaakt schijnt te hebben, niet kunnen herkennen. 

In voorkomende gevallen wijzen wij derhalve iedere aansprakelijkheid van de hand voor gevolgen in verband met de verslechterde werking van onze diensten die voortvloeit uit ons onvermogen om de cookies te registreren en te raadplegen die nodig zijn voor de werking van deze diensten en die u geweigerd of verwijderd heeft. 

(c) Welke opties heeft u afhankelijk van de door u gebruikte webbrowser?

Voor het beheer van cookies en uw opties is de configuratie van iedere browser anders. Deze configuratie wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u kunt vinden hoe u de functies van de browser met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

1.4.2 Met behulp van de GHOSTERY browserextensie

1) Klik op de link “Meer informatie” in de banner onderaan het scherm

2) Volg, zodra het venster geopend is, die instructies om de door Berluti of derden gestuurde cookies te activeren of deactiveren.

3) Klik voor derden waarvan de cookies niet op deze manier gedeactiveerd kunnen worden op de link die naar de website van deze partner leidt.

 

1.5   Als u uw terminal met anderen deelt.

Indien uw terminal door meerdere personen wordt gebruikt of wanneer eenzelfde terminal meerdere browsers ondersteunt, kunnen wij u niet met zekerheid garanderen dat de diensten en advertenties die bestemd zijn voor uw terminal overeenkomen met uw eigen gebruik van deze terminal en niet met dat van een andere gebruiker ervan. 

Het met anderen gedeelde gebruik van uw terminal en de configuratie van de instellingen van uw browser ten aanzien van cookies zijn uw eigen vrije keuze en voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over cookies en de manieren waarop deze worden gebruikt, wordt verwezen naar het desbetreffende document van de CNIL (de Franse gegevensbeschermingsautoriteit) op onderstaand adres: http://www.cnil.fr.

 


English Version Below : 


COOKIE POLICY

1. COOKIES

1.1   What Is A Cookie?

A cookie is a text file which is stored in a dedicated space on the hard disk of your Terminal* when you consult an online service with your browser. A cookie allows the sender to identify the terminal on which the cookie is stored during the period the cookie is valid or stored.

Terminal means the hardware (computer, tablet, smartphone, etc.) which you use to consult or display a Website, an application, advertising content etc.

1.2    Cookies We Place From Our Website

When you connect to our Website we may, depending on the choice you make, install different cookies in your terminal which enable us to recognise your terminal’s browser during the period the cookie is valid.
The purpose of the cookies we send is to:

  • Compile statistics, and volumes of traffic and to use different components of our Website (the sections and contents visited, click trails etc.) to improve the attractiveness and ergonomics of our services and the visibility of the content we publish;
  • Make it easier for you to browse on our Website or to supply you with the online communication services you request whilst browsing and to:
  • Adapt the presentation of our Website to your terminal’s display preferences (language used, display resolution, operating system used etc.) during your visits to our Website in accordance with the materials and visualisation or reading software which your Terminal supports, and therefore:
  • Remember the information on a form you completed on our Website (registration or access to your account) or on the products, services or information you selected on our Website (the service subscribed, content of a basket, a wish list etc.);
  • Enable you to access the private and personal areas on our Website such as your account, using the identifiers or data you may have entrusted to us;
  • Implement security measures, for example when you are asked to reconnect to content or service after the page has time out.

1.3   Cookies Which Are Placed From Our Website by Third Parties

The transmission and use of cookies by third parties is subject to their privacy protection policies. We inform you of the purpose of the cookies, when we are aware of this, and the means you can use to choose the different options concerning them.

1.3.1      Cookies placed by the third party applications integrated on our Website: we include third-party applications in our Website which enable you to share its content with other people or to inform them of your consultation or opinions on its content. This concerns the “share” or “like” buttons on social networks (such as “Facebook” or “Twitter” etc.).

The social network which supplies this application button can identify you via this button when you consult our Website, even if you do not activate this button. In point of fact, this type of application button enables the social network to monitor your browsing on the Website, if your social network account is activated on your terminal (open session) whilst you are browsing on our Website.
We have no control over the process which social networks use to gather information on your browsing on our Website, and which is associated with the personal data they possess. Please consult the privacy protection policies of the social networks concerned to establish the purposes, in particular advertising, which the browsing information they gather via these application buttons is used for. These protection policies must permit you to exercise your options with the social networks, especially by parameterizing your user accounts for each of them.

1.3.2      Cookies which are sent to our Website by third parties: our Website may also contain cookies sent by third parties (communication agencies, audience measurement companies etc.) which enable them, whilst the cookies are valid, to collect browsing information on the terminals visiting our Website and in particular to measure the effectiveness of our paying referencing campaigns with search engines.

1.4   Your Options Concerning Cookies

There are several options open to you for managing cookies. Any parameterisation you perform is liable to modify your Internet browsing and the conditions for accessing certain services which require the use of cookies.

You can use the procedures described below to decide how to use cookies.

Options offered by your Internet browser:

You can configure your browsing software to install cookies on your terminal or alternatively to reject them either systematically or according to their sender. You can also configure your browsing software to accept or refuse occasional cookies, before they are stored on your Terminal. 

(a) Cookies acceptance

Cookies stored on a terminal are stored subject to the choices of the Terminal’s user, which choices the user can express at his first Website connexion via the cookie banner, and modify his or her wishes at any time, free of charge, using the options give by the user’s internet browser regarding the following cookies [to be completed], or via the cookie consent tool [insert link].

If you have agreed in your browsing application to cookies being stored on your Terminal, the cookies incorporated in the pages and contents you consult can be temporarily stored in a dedicated area on your Terminal, where they will only be readable by the sender.

(b) Refusing to accept Cookies

If you refuse to allow cookies to be stored on your Terminal or if you delete cookies which have been stored, you will cease to benefit from a certain number functionalities which are necessary for browsing certain areas on our Website. For instance, this would be the case if you tried to access our content or services which require you to identify yourself, or if we, or our service providers, could not recognize, for reasons of technical compatibility, the type of browser used by your terminal, its language and display parameters or the country from which your terminal appears to be connecting from.

We therefore disclaim all liability for the consequences connected to the downgrading of the functioning of our services resulting from our impossibility to store or consult the cookies required for them to function and which you may have refused or deleted.

(c) How to Choose According to The Browser You Use?

Each browser is configured differently to manage cookies and your choices. Your browser’s Help Menu describes this configuration and will indicate to you how to modify your choices in terms of cookie use.

For more information, please go check the following websites (depending on the navigator that you use): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome and Safari.

1.5   If You Share Your Terminal with Other People

If your Terminal is used by several people or if it has several browsers, we cannot be certain that the services and advertisements intended for your Terminal corresponds to your own use of this Terminal and not to another user.

Thus sharing your terminal with other people and the configuration of your browser’s configurations for cookies is something you do freely and is your responsibility entirely. 

Home Try On CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum reiciendis accusamus unde sequi vitae accusantium eos provident blanditiis assumenda, expedita quaerat iste, porro magnam quia, nemo. Vitae, nobis exercitationem unde. Hic eveniet officiis voluptates atque cum ad ut, non. Ad accusamus, sequi ipsam quidem, facere omnis obcaecati quia unde voluptatum aliquam sed repellendus ut tenetur dicta esse commodi nostrum beatae. Officiis nobis, laborum reprehenderit modi assumenda est. Nobis, consectetur veritatis? Saepe temporibus dolores recusandae voluptates voluptatibus quo necessitatibus, esse illo, eligendi tempora aut ipsa provident doloremque quam minima optio magnam!

Return In Store CA

Dolorum perspiciatis voluptatibus distinctio nostrum, quo obcaecati sequi culpa itaque sint vel impedit eaque architecto provident, totam fuga tempora sed, recusandae explicabo maiores aut incidunt assumenda necessitatibus labore. Iste, provident. Commodi asperiores ad repellat tempora modi culpa labore eaque magni? Atque totam quia sunt iusto obcaecati odit molestias ex voluptatem sequi aut hic nemo vero, magni impedit vel, tempore quod! Aut exercitationem esse quibusdam laboriosam provident, itaque magnam dignissimos impedit nisi quis modi aperiam minus eius officia cumque tempora voluptatem voluptate mollitia quisquam animi commodi vero consequatur, consectetur qui nam!

We are currently working on the website to provide you with the best experience.

We apologize for the inconvenience and invite you to come back later.