Aller au contenu

 

Last Update : June, 2018

Algemene gebruiksvoorwaarden

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DISCLAIMER

Uitgever van de website:

De website www.berluti.com (de “website”) wordt uitgegeven door Berluti SA, een Franse naamloze vennootschap met een kapitaal van €3,976,020, ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bedrijven in Parijs onder nummer 784 320 921, en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 120, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

BTW-nummer: FR 197 843 209 21

Contactgegevens:

BERLUTI – LVMH Client services

Tel.: +33 1 47 20 01 77.

E-mail: contact@berluti.com

Hoofdredacteur van de website: Dhr. Antoine Arnault.

Host van de website: Salesforce Commerce Cloud.

BERLUTI deelt de gebruiker mede dat BERLUTI producten uitsluitend worden verkocht in winkels met het BERLUTI merk en bij erkende distributeurs wereldwijd evenals via de e-commerce afdeling van de website, die slechts toegankelijk is in bepaalde landen, waarvan de lijst op de website te zien is.

Aankopen gedaan op andere verkooppunten zijn geheel voor risico van de koper, met name wat betreft de echtheid van dergelijke producten.

Op de toegang tot de website en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing (de “gebruiksvoorwaarden”). Het bezoeken van en browsen op de website houdt in dat de gebruiker alle onderstaande bepalingen onvoorwaardelijk accepteert.

De websitegebruiker wordt medegedeeld dat BERLUTI de gebruiksvoorwaarden van de website kan wijzigen.  Veranderingen of wijzigingen worden onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat zij op de website worden gepubliceerd.  Door de website te gebruiken op of na de datum van inwerkingtreding van eventuele wijzigingen en/of updates gaat de gebruiker met deze wijzigingen akkoord.

De website en alle inhoud en andere onderdelen daarvan, met name het BERLUTI logo, de domeinnamen, alle ontwerpen, teksten, illustraties, afbeeldingen, informatie, gegevens, software, audiomateriaal en andere bestanden, evenals de selectie en indeling daarvan (gezamenlijk de “site-inhoud”) zijn het exclusieve eigendom van BERLUTI, en alleen BERLUTI heeft het recht de aan deze website verbonden intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten te gebruiken en benutten, inclusief de handelsmerken, tekeningen en modellen, auteursrechten en rechten op afbeeldingen, onder oorspronkelijke eigendomstitel of op grond van uitdrukkelijke toestemming, octrooien of ander recht van intellectuele eigendom.

De websitegebruiker heeft een beperkt niet-overdraagbaar recht van toegang tot en gebruik van de website en de site-inhoud uitsluitend voor persoonlijke en informatieve doeleinden. Dit recht van toegang is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en omvat niet: (a) doorverkoop of commercieel gebruik van de website of de site-inhoud; (b) het verzamelen en gebruiken van lijsten, afbeeldingen of beschrijvingen van producten; (c) hele of gedeeltelijke verspreiding, uitvoering of openbare presentatie van de site-inhoud; (d) hele of gedeeltelijke wijziging of afgeleid gebruik van de website of de site-inhoud; (e) het gebruik van gegevensextractie, software/algoritmen of andere gelijksoortige methoden van gegevensverzameling of -extractie; (f) het downloaden (anders dan caching) van enig deel van de website of de site-inhoud of van enige daarin vervatte informatie, met uitzondering van wat uitdrukkelijk is toegestaan op de website; of (g) het gebruik van de website of van de site-inhoud voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

Zonder de toestemming van BERLUTI is ieder gebruik van de website of van de site-inhoud, anders dan het in deze gebruiksvoorwaarden specifiek toegestane gebruik en anders dan voor persoonlijk, privé of niet-commercieel gebruik, ten strengste verboden en dit zal automatisch en zonder kennisgeving vooraf een eind maken aan het toegangsrecht van de gebruiker.  Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan bovendien een schending van de wet vormen, met inbegrip van auteursrechten en rechten op handelsmerken. Tenzij uitdrukkelijk bepaald, kan geen enkele bepaling van deze gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd als toekenning op enigerlei wijze, ook niet impliciet, van een titel of eigendom of van exclusieve gebruiksrechten op intellectuele eigendom of andere aanverwante rechten.

BERLUTI kan geheel naar eigen inzicht en zonder kennisgeving vooraf het toegangsrecht van de gebruiker tot de website beëindigen om een bepaalde reden en met name (i) op verzoek van een wetshandhavingsinstantie of andere overheidsinstantie, (ii) op verzoek van de gebruiker (verwijdering op verzoek van de “Mijn Berluti ruimte” account), (iii) in het geval van een onderbreking of belangrijke verandering van de website of van een op of via de website geboden dienst, of (iv) in geval van een onderhouds- of veiligheidsprobleem of enige andere technische moeilijkheid.

In het geval van door BERLUTI tegen de gebruiker ingestelde rechtsvervolging op grond van inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden zijn alle opgelopen kosten, rechten, advocatenkosten, vergoedingen etc. uitsluitend voor rekening van de gebruiker, die hiertoe de verplichting op zich neemt.

BERLUTI besteedt de uiterste zorg aan de nauwkeurigheid en het bijwerken van de op de website gepubliceerde informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud ervan op ieder moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald bij de wet is Berluti niet aansprakelijk voor:
-   enige vaagheid, onjuistheid of weglating ten gevolge van inmenging van een derde, die leidt tot een wijziging van de op de website beschikbare informatie;
-   schade veroorzaakt door ongeoorloofde toegang van een derde tot de website of die toegang tot de website onmogelijk maakt.

De informatie in de door BERLUTI uitgegeven persberichten wordt uitsluitend geacht juist of actueel te zijn op de datum van publicatie daarvan. BERLUTI is niet voornemens om de in genoemde persberichten vervatte informatie te actualiseren en ontslaat zichzelf met name van elke verplichting om dit te doen. 

BERLUTI kan verwijzen naar links naar websites of diensten van derden. Toegang tot genoemde websites en informatie wordt uitsluitend verschaft voor informatieve doeleinden als een dienst aan de gebruiker. BERLUTI oefent geen controle uit op de inhoud van verklaringen op websites van derden. Dientengevolge geeft BERLUTI geen garantie voor de nauwkeurigheid of uitputtende aard van de inhoud, informatie of meningen die op websites van derden worden gegeven of van andere informatie van derden die op genoemde websites wordt gepubliceerd. Gebruikers bekijken en gebruiken de op genoemde websites gepresenteerde informatie voor eigen risico. BERLUTI wijst alle aansprakelijkheid van de hand aangaande de inhoud van genoemde websites van derden waarnaar een link op de website staat.

Hyperlinks naar de website mogen alleen worden gecreëerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van BERLUTI, die op elk moment herroepen kan worden.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit BERLUTI iedere aansprakelijkheid uit voor schade of nadeel, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de website.

De websitegebruiker verplicht zich BERLUTI, zijn bestuurders, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers, werknemers, agenten, filialen en gelieerde bedrijven schadeloos te stellen en van alle aansprakelijkheid te ontslaan voor enige eis, verlies, financiële verantwoordelijkheid, klachten of kosten (inclusief proceskosten) ten gevolge van door derden tegen BERLUTI ingestelde rechtsvorderingen, die te wijten zijn aan of verband houden met het gebruik van de website door de gebruiker.

Persoonsgegevens verzameld in het kader van het gebruik van de website worden verwerkt in overeenstemming met BERLUTI’s Privacy policy.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. De Franse rechterlijke instanties zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot het gebruik van de website, ongeacht het land waar de gebruiker woont.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden strijdig met de wet, nietig of om enige reden niet toepasbaar wordt verklaard, zal deze bepaling buiten beschouwing gelaten worden zonder de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen te beïnvloeden.

 


French Version Below : 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE 

Editeur du Site :

Le présent site www.berluti.com (le « Site ») est édité par BERLUTI SA, Société Anonyme au capital de 3 976 020,00 € euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 320 921 Siège social : 120, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

TVA : FR 197 843 209 21

Nous contacter :

BERLUTI – LVMH Client services

Tel : +33 1 47 20 01 77.  

Email : contact@berluti.com

Directeur de la publication du Site: M. ANTOINE ARNAULT.

Hébergeur du Site : société SALESFORCE COMMERCE CLOUD

BERLUTI informe l’utilisateur que les produits BERLUTI  sont vendus exclusivement dans les boutiques à enseigne BERLUTI  et les distributeurs agrées, dans le monde entier et sur la section e-commerce du Site accessible depuis certains pays seulement, dont la liste est consultable sur le Site.

Tout achat en dehors de ces lieux de vente se fera aux risques et périls de l’acheteur notamment quant à l’authenticité desdits produits.

L’accès au Site ainsi que l’utilisation de son contenu sont soumis aux conditions d’utilisation décrites ci-après (les « Conditions d’utilisation »). Le fait d’accéder et de naviguer sur le Site constitue de la part de l’utilisateur une acceptation sans réserve de l’intégralité des dispositions ci-après.

L’utilisateur du Site est informé que BERLUTI peut être amenée à modifier ses Conditions d’utilisation du Site. Tout changement ou toute modification entrera en vigueur au moment même de la publication des révisions sur le Site. L’utilisation du Site pendant ou après la date effective des modifications et /ou mises à jour emportera acceptation de la part de l’utilisateur desdits changements. 

Le Site et l’ensemble de son contenu et autre composants, y compris notamment, le logo BERLUTI, les noms de domaine, et l’ensemble des conceptions, textes, illustrations, images, informations, données, logiciels, matériels sonores, autres fichiers ainsi que leur sélection et arrangement (ensemble les « Contenus du site ») sont la propriété exclusive de la société BERLUTI, seule habilitée à utiliser et exploiter les droits de  propriété intellectuelle et droits de la personnalité attachés à ce Site, notamment les marques, dessins et modèles droits d’auteur et droit à l’image, à titre originaire ou par l’effet d’une autorisation expresse, brevet et tout droit de propriété intellectuelle.

L’utilisateur du Site dispose d’un droit d’accès et d’utilisation limités et non cessibles au Site et aux Contenus du Site, uniquement à des fins personnelles et informatives. Ledit droit d’accès est régi par les Conditions d’utilisation et n’inclut pas :  (a) la revente ou l’utilisation commerciale du Site ou Contenus du Site; (b) la collecte et l’utilisation de listings, images ou descriptions de produits ; (c) la distribution, l’exécution ou la présentation publique des Contenus du Site; (d) la modification ou l’utilisation dérivée du Site et des Contenus du Site ou de toute partie de ceux-ci ; (e) le recours à l’extraction de données, l’utilisation de logiciels/algorithmes ou autres méthodes similaires de collecte ou d’extraction de données ; (f) le téléchargement (autrement que la mise en antémémoire) de toute partie du Site, des Contenus du Site ou de toute information qui y est contenue, à l’exception de ce qui est expressément autorisé sur le Site ; ou (g) l’utilisation du Site ou des Contenus du Site à d’autres fins que celles auxquelles ils sont destinés.

En l’absence d’autorisation de BERLUTI, toute utilisation du Site ou des Contenus du Site autre que celles qui sont spécifiquement autorisées dans les présentes Conditions d’utilisation et autre que pour usage personnel et privé dans un but non commercial est strictement interdite et met fin automatiquement et sans préavis au droit d’accès de l’utilisateur.  Ladite utilisation non-autorisée peut en outre constituer une infraction à la législation, entre autres aux lois sur les droits d’auteur et le droit des marques.  Sauf mention explicite, aucune disposition des présentes Conditions d’utilisation ne saurait être interprétée comme l’octroi, de quelque façon que ce soit, y compris implicitement, d’un titre ou d’une propriété ou de droits d’utilisation exclusifs sur une propriété intellectuelle ou autres droits qui y sont associés.

BERLUTI pourra, à sa seule discrétion et sans préavis, résilier le droit d'accès au Site de l’utilisateur pour un motif déterminé, notamment (i) sur demande d'un organisme d'application de la loi ou d'un autre organisme public, (ii) à la demande de l’utilisateur  (suppression de compte Mon Espace Berluti sur demande), (iii) en cas d'interruption ou de modification importante du Site ou d'un service offert sur ou via le Site, ou (iv) en cas de problème de maintenance, de sécurité ou toute autre contrainte technique.

En cas de poursuites judiciaires initiées pas BERLUTI à l’encontre de l’utilisateur des suites d'une infraction aux présentes Conditions d'utilisation, tous les frais, droits, honoraires d'avocat, indemnités ainsi encourus, etc. seront supportées exclusivement par l’utilisateur qui s’y oblige.

BERLUTI s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le Site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.

Dans les conditions et limites prévues par la loi, BERLUTI n’encourt aucune responsabilité :


-    pour toute imprécision, inexactitude, omission ou pour tous dommages résultant d’une intrusion d’un tiers ayant entrainé une modification des informations mises à disposition sur le Site ;


-    en cas de dommages provoqués à raison de l’accès d’un tiers non autorisé sur le Site ou rendant impossible son accès.


Les informations contenues dans les communiqués émis par BERLUTI ne peuvent être réputées exactes ou actuelles qu’à la date de leur publication.  BERLUTI n’a pas d’intention de mise à jour et se dégage spécifiquement de tout devoir de mise à jour des informations contenues dans lesdits communiqués. 

BERLUTI peut référencer des liens vers des sites Internet ou services de tiers.  L’accès à ces sites et informations est fourni uniquement à titre informatif comme un service à l’intention de l’utilisateur. BERLUTI ne contrôle pas le contenu des énoncés ou sites Internet de tiers.  Par conséquent, BERLUTI ne garantit pas l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu, des informations ou des opinions figurant sur les sites Internet de tiers ou autres informations de tiers publiées sur ces sites.  Les utilisateurs consultent ces sites Internet et utilisent les informations qui y sont présentées à leurs propres risques et périls. BERLUTI décline toute responsabilité concernant le contenu de ces  sites tiers liés au Site.

La création des liens hypertextes vers le Site ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et préalable de BERLUTI qui pourra être révoquée à tout moment.

Dans la mesure autorisée par la loi, BERLUTI ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dommages de toute nature ou de préjudices subis des conséquences de, ou en rapport avec l'utilisation du Site.

L’utilisateur du Site s’engage à indemniser et à dégager de toute responsabilité BERLUTI ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, prédécesseurs, successeurs, employés, agents, filiales et sociétés affiliées au regard de toute demande, perte, responsabilité financière, réclamation ou dépense (y compris les frais juridiques) résultant d'actions lancées par des tiers à l'encontre de BERLUTI dues à, ou en rapport avec l’utilisation du Site par l’utilisateur.

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'utilisation du Site sont traitées conformément à la politique de confidentialité BERLUTI.

Les présentes Conditions d’utilisation sont régies par le droit français. Les juridictions françaises sont territorialement compétentes pour connaître de tout litige afférent à l’utilisation du Site, et ce quel que soit le pays de résidence de l’utilisateur.

Si l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions d’utilisation venait à être réputée illégale, nulle ou, pour quelque raison que ce soit, inapplicable, ladite disposition serait écartée, sans affecter la validité ou l’applicabilité des autres dispositions.

Home Try On CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum reiciendis accusamus unde sequi vitae accusantium eos provident blanditiis assumenda, expedita quaerat iste, porro magnam quia, nemo. Vitae, nobis exercitationem unde. Hic eveniet officiis voluptates atque cum ad ut, non. Ad accusamus, sequi ipsam quidem, facere omnis obcaecati quia unde voluptatum aliquam sed repellendus ut tenetur dicta esse commodi nostrum beatae. Officiis nobis, laborum reprehenderit modi assumenda est. Nobis, consectetur veritatis? Saepe temporibus dolores recusandae voluptates voluptatibus quo necessitatibus, esse illo, eligendi tempora aut ipsa provident doloremque quam minima optio magnam!

Return In Store CA

Dolorum perspiciatis voluptatibus distinctio nostrum, quo obcaecati sequi culpa itaque sint vel impedit eaque architecto provident, totam fuga tempora sed, recusandae explicabo maiores aut incidunt assumenda necessitatibus labore. Iste, provident. Commodi asperiores ad repellat tempora modi culpa labore eaque magni? Atque totam quia sunt iusto obcaecati odit molestias ex voluptatem sequi aut hic nemo vero, magni impedit vel, tempore quod! Aut exercitationem esse quibusdam laboriosam provident, itaque magnam dignissimos impedit nisi quis modi aperiam minus eius officia cumque tempora voluptatem voluptate mollitia quisquam animi commodi vero consequatur, consectetur qui nam!

We are currently working on the website to provide you with the best experience.

We apologize for the inconvenience and invite you to come back later.