Aller au contenu

 

Privacy Policy

BELEID INZAKE PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID 

Onderstaande bepalingen inzake privacy en vertrouwelijkheid (de “Policy”) beschrijven het beleid van BERLUTI SA en zijn gelieerde bedrijven (“BERLUTI”) inzake persoonsgegevens en cookies op de www.berluti.com website (de “website), of enige andere door BERLUTI gebruikte website (samen “de websites”). U kunt de naam en het adres van de gegevensverwerkende entiteit in uw rechtsgebied krijgen door onze website berluti.com te raadplegen of door een e-mail te sturen aan het adres waarnaar onder punt 2 hieronder wordt verwezen. Deze Policy is van toepassing op alle informatie die u (de gebruiker) aan ons verstrekt of die wordt verzameld wanneer u op onze website browset.

BERLUTI weet hoe belangrijk het voor u is om de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons verstrekt te beschermen. Wanneer u ons uw persoonlijke informatie en gegevens meedeelt, wordt u in kennis gesteld van de voorwaarden volgens welke wij uw gegevens gebruiken, onderzoeken en eventueel bekendmaken; voor de in punt 3.1 hieronder uiteengezette doeleinden. Wij raden u derhalve ten stelligste aan deze Policy zeer zorgvuldig te lezen.  

 1. ALGEMENE INFORMATIE

Via de website kan u worden gevraagd om uw persoonsgegevens aan BERLUTI mede te delen, met name wanneer u uw klantaccount “Mijn Berluti ruimte” aanmaakt, bestellingen voor BERLUTI producten plaatst of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Op alle persoonlijke informatie die u aan BERLUTI doorgeeft voor het gebruik van bepaalde diensten zijn de bepalingen van toepassing van de Franse wet bescherming persoonsgegevens n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, en vanaf 25 mei 2018 van de Europese verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Daarnaast kan BERLUTI met uw toestemming eveneens bepaalde gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website onder de voorwaarden uiteengezet in het gedeelte “Cookies” hierna. 

2. UW RECHTEN

U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking, wissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en beschikt over de mogelijkheid om grondige redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of op enig moment als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor handelsdoeleinden, ook kunt u ons instructies geven over de verwerking van uw gegevens na uw overlijden, een recht dat u op op elk moment kunt uitoefenen:

 • Via de nieuwsbrief: hetzij in uw persoonlijke “Mijn Berluti ruimte” of door de link voor afmelding te gebruiken die vermeld wordt in iedere nieuwsbrief die u ontvangt.
 • Bij het bestellen van BERLUTI producten: in het daartoe bestemde gedeelte van uw “Mijn Berluti ruimte”.
 • In ieder geval: per e-mail aan de afdeling gegevensbescherming van BERLUTI op contact@berluti.com of per brief aan:

Protection des données personnelles

BERLUTI

120 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 Paris Frankrijk 

3. HET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BERLUTI

3.1 Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

BERLUTI verwerkt uw persoonsgegevens middels zijn website. Deze gegevens zijn nodig voor de volgende doeleinden: 

 • Beheer van de relatie met de klant /potentiële klant
 • Beheer van uw abonnement op de nieuwsbrief (aanmelding en afmelding),
 • Uitvoeren en volgen van uw op onze website geplaatste bestellingen van BERLUTI producten, 
 • Samenstellen van anonieme statistieken over bezoeken aan onze website, 
 • Toegang mogelijk maken tot bepaalde functionaliteiten op onze website.
 • U, afhankelijk van uw voorafgaande toestemming, informeren over ons bedrijf, onze activiteiten, producten en/of diensten en berichten sturen voor marketingdoeleinden,
 • Profilering
 • Beheer van meningen van klanten over producten, diensten of inhoud
 • Behandelen van onbetaalde rekeningen en geschillen
 • Uitvoeren van onderzoeken en opiniepeilingen, met uw toestemming.

De gegevens die wij verzamelen en die noodzakelijk zijn voor het verwerken van uw verzoeken (hoofdzakelijk uw achternaam, voornamen, postadressen, e-mailadressen en eventueel bankgegevens en telefoonnummer voor bezorgingsdoeleinden) worden op de formulieren aangeduid met een sterretje en worden verwerkt om BERLUTI in staat te stellen zijn overeenkomst met u uit te voeren of omdat u hiermee voor bepaalde bovenvermelde doeleinden hebt ingestemd of om u beter van dienst te kunnen zijn. Wij kunnen niet aan uw verzoeken voldoen als u deze verplichte velden niet invult.

Afhankelijk van uw toestemming, verzamelen wij ook uw geolokalisatiegegevens om de dichtstbijzijnde winkel bij u te lokaliseren wanneer u verbinding maakt met de mobiele applicatie van BERLUTI.

3.2 Bewaring van de gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld:

 • Beheer van uw abonnement op de nieuwsbrief: wij bewaren uw gegevens zolang uw abonnement geldig is. Zodra we uw verzoek om afmelding van het abonnement ontvangen, wissen we de gegevens die we bewaarden voor toezending van de nieuwsbrief.
 • Bestellingen van BERLUTI producten: we bewaren de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van uw bestelling en gedurende de tijd die nodig is om het bestaan van een recht of een overeenkomst te bewijzen. Deze gegevens kunnen worden gearchiveerd overeenkomstig de bepalingen van het Franse wetboek van handelsrecht gedurende de bewaartermijn van grootboeken en documenten gecreëerd voor handelsactiviteiten en van het Franse consumentenwetboek voor het bewaren van langs elektronische weg afgesloten overeenkomsten.
 • Beheer van potentiële klanten: drie (3) jaar na het laatste contact met de potentiële klant
 • Geolokalisatiegegevens: twee (2) maanden.

3.3 Gegevensontvangers en gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de BERLUTI afdelingen die uw verzoeken verwerken.

Wij wijzen erop dat uw identificatiegegevens kunnen worden overgebracht naar landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden in het kader van buitenlandse BERLUTI winkels die tijdens de aankoop van producten toegang hebben tot uw klantprofiel, met name BERLUTI winkels in China, Zuid-Korea, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Japan, Singapore, Taiwan, Hongkong en Macao. Deze overdrachten worden beschermd door gegevensoverdrachtovereenkomsten met de ontvangers, gebaseerd op de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules die garanderen dat alle persoonsgegevens een gelijkwaardig niveau van bescherming genieten in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen onopzettelijk verlies, vervalsing, ongeoorloofde verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. BERLUTI verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als: 

 • u heeft ingestemd met het delen van deze gegevens, of
 • BERLUTI deze gegevens met derden moet delen om u de door u gevraagde dienst te leveren, of
 • BERLUTI van een gerechtelijke instantie of enig ander overheidsorgaan opdracht krijgt om deze gegevens te verstrekken.

3.4 Beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens

BERLUTI heeft alles in het werk gesteld om alle nodige maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te beschermen en om te voorkomen dat deze worden vervalst, beschadigd, vernietigd of dat ongeoorloofde derden er toegang toe hebben. Er zijn technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd die voldoen aan de branchenormen, met name wat betreft de informatiesystemen.

Bij het aanmaken van uw account “Mijn Berluti ruimte” is het invoeren van een persoonlijk wachtwoord verplicht, dit maakt deel uit van ons vertrouwelijkheidsbeleid. Dit wachtwoord moet minstens 12 tekens omvatten van vier verschillende typen (kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens).

BERLUTI beheerst echter niet alle risico’s verbonden aan het functioneren van internet en vestigt de aandacht van de internetgebruikers op het bestaan van risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking van internet.

De opslag van uw persoonsgegevens wordt gecentraliseerd op de servers van onze hostingdienst in Zweden.

Wij nemen de bescherming en beveiliging van onze informatiesystemen zeer serieus. Er zijn IT-instrumenten ontwikkeld om ons in staat te stellen zwakke plekken in de beveiliging op te sporen. Deze instrumenten kunnen het soms nodig maken dat onze beveiligingsteams toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beheer van deze zwakke plekken verzameld en verwerkt in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

4. DE FUNCTIE “AAN EEN VRIEND STUREN” EN GEGEVENS VAN DERDEN VERZAMELEN

 • U kunt onze website gebruiken om informatie over onze producten of diensten die u interessant lijkt of zelfs de producten of diensten zelf aan uw vrienden te sturen.
 • Om productinformatie te sturen: vragen we u om het e-mailadres van uw vriend in te vullen zodat de informatie kan worden doorgegeven. Wij verzamelen deze gegevens alleen om de e-mail te sturen. De gegevens van de afzender en/of de geadresseerde worden niet door ons opgeslagen of geregistreerd.
 • Om een BERLUTI product aan een vriend of familielid te sturen: vragen we u om het e-mail adres en de achternaam, voornaam en het bezorgadres van deze persoon op te geven, om hem het product te sturen. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.
 • In alle gevallen moet u ons mededelen dat de genoemde persoon ervan op de hoogte is dat u zijn persoonsgegevens heeft verstrekt.

 5. COOKIES

5.1   Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een speciale plaats op de vaste schijf van uw terminal* wordt opgeslagen wanneer u met uw browser een online dienst raadpleegt. Dankzij een cookie kan de afzender hiervan, gedurende de periode dat een cookie geldig of opgeslagen is, de terminal herkennen waarop de cookie is opgeslagen.

De terminal is het apparaat (computer, tablet, smartphone etc.) dat u gebruikt om een website, applicatie, advertentie etc. te raadplegen of bekijken.

5.2    De cookies die we vanaf onze website plaatsen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij, afhankelijk van de door u gemaakte keuze verschillende cookies op uw terminal plaatsen, die ons in staat stellen de browser van uw terminal te herkennen gedurende de geldigheidsduur van de cookie.
Met behulp van de door ons geplaatste cookies kunnen wij:

 • bezoeks- en gebruiksstatistieken en -volumes vaststellen van de verschillende onderdelen van onze website (bezochte rubrieken en inhoud, bezoekerspad etc.) zodat wij de aantrekkelijkheid en de ergonomie van onze diensten en de zichtbaarheid van de door ons gepubliceerde inhoud kunnen verbeteren;
 • het u gemakkelijker maken om op onze website te browsen of u de online communicatiediensten verschaffen die u tijdens het browsen verzoekt, en:
 • de presentatie van onze website aanpassen aan de voorkeuren voor weergave op uw terminal (gebruikte taal, beeldresolutie, gebruikt besturingssysteem etc.) tijdens uw bezoeken aan onze website, afhankelijk van de door uw terminal ondersteunde hardware of software voor weergave of afspelen, en daarom:
 • gegevens opslaan die u verstrekt heeft door invulling van een formulier op onze website (aanmelding voor of toegang tot uw account) of die de producten, diensten of informatie betreffen die u op onze website geselecteerd heeft (een dienst waarvoor u zich heeft ingeschreven, inhoud van een winkelmand, verlanglijst etc.);
 • u toegang verschaffen tot ruimtes die voorbehouden en persoonlijk zijn op onze website, zoals uw account, dankzij door u van tevoren aan ons toevertrouwde identificatiecodes of gegevens;
 • beveiligingsmaatregelen instellen, bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt om opnieuw verbinding te maken met een inhoud of dienst na een bepaald tijdsverloop.

5.3   Cookies die vanaf onze website door derden worden geplaatst

Op het plaatsen en het gebruik van cookies door derden zijn hun beleidsregels inzake de gegevensbescherming van toepassing. Wij stellen u op de hoogte van het doel van de bij ons bekende cookies en van de middelen waarover u beschikt om uw keuze ten aanzien van deze cookies kenbaar te maken.

5.3.1      Cookies geplaatst door applicaties van derden die in onze website zijn opgenomen: in onze website zijn applicaties van derden opgenomen waarmee u anderen op de hoogte kunt stellen van uw aanbevelingen of mening over de content van onze website. Dit kan met name door middel van de knoppen “Delen” of “Vind ik leuk” op sociale media (zoals “Facebook” of “Twitter”).

Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop biedt, kan u daarmee herkennen wanneer u onze website bezoekt, zelfs als u deze toets tijdens uw bezoek niet heeft gebruikt. Deze applicatieknoppen stellen het betreffende sociale netwerk namelijk in de gelegenheid om uw browsesessie op onze website te volgen, als uw account op dat sociale netwerk geactiveerd is op uw terminal (open sessie) gedurende uw browsesessie op onze website.
Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw browsesessie op onze website en die verbonden wordt aan uw persoonsgegevens waarover zij beschikken. U wordt verzocht de beleidsregels inzake de gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name voor reclame, van de browsegegevens die zij met deze applicatieknoppen kunnen verzamelen. Deze beleidsregels moeten u in staat stellen om uw keuzes bij de sociale netwerken te laten gelden, met name door de instellingen van de parameters voor uw gebruikersaccounts bij deze netwerken aan te passen. 

5.3.2      Cookies die door derden naar onze website worden gestuurd: onze website kan ook cookies bevatten die gestuurd zijn door derden (communicatiebureaus, bedrijven voor meting van het mediumbereik etc.) en waarmee zij gedurende de geldigheidsduur van de cookies browse-informatie kunnen verzamelen over de terminals die onze website bezoeken met name om de doeltreffendheid te meten van de optimalisatiecampagnes bij zoekmachines waarvoor betaald moet worden.

5.4   Uw opties met betrekking tot cookies

Er worden u verschillende mogelijkheden voor het beheer van cookies geboden. Iedere door u uitgevoerde instelling kan veranderingen aanbrengen in uw browsen op internet en in uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies is vereist.

U kunt de hieronder beschreven procedures gebruiken om te beslissen welk gebruik van cookies u wilt toestaan.

De door uw webbrowser geboden opties:

U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw terminal worden geregistreerd of dat deze juist worden geweigerd, ofwel systematisch ofwel afhankelijk van de afzender van de cookies. U kunt uw browsersoftware ook zodanig configureren dat cookies die op een bepaald moment aangeboden worden ofwel geaccepteerd ofwel geweigerd worden, nog voordat een cookie op uw terminal opgeslagen kan worden. 

(a) Cookies accepteren

De registratie van cookies op een terminal hangt af van de keuzes van de gebruiker van de terminal die hij maakt bij zijn eerste bezoek aan de website via de cookie banner en die hij op elk moment gratis kan wijzigen via de door de webbrowser van de gebruiker geboden opties met betrekking tot de volgende cookies [nader aan te vullen], of via het hulpmiddel cookies accepteren [link invoegen].

Indien u in uw browsersoftware de registratie van cookies op uw terminal heeft geaccepteerd, kunnen de cookies op de pagina's en in de inhoud die u raadpleegt tijdelijk worden opgeslagen op een speciale plaats in uw terminal, waar zij uitsluitend door de afzender van de cookies afgelezen kunnen worden.

(b) Cookies weigeren

Indien u de registratie van cookies op uw terminal weigert, of indien u de op uw computer geregistreerde cookies verwijdert, kan het zijn dat u niet langer gebruik kunt maken van een aantal functionaliteiten die nodig zijn om naar bepaalde plaatsen op onze website te browsen. Dit kan het geval zijn indien u toegang probeert te krijgen tot inhoud of diensten op onze website waarvoor u zich moet identificeren of indien wij, of onze serviceproviders, ten behoeve van technische compatibiliteit, het type browser dat op uw computer gebruikt wordt, de taal- en weergave-instellingen daarvan of het land waarvandaan uw terminal verbinding gemaakt schijnt te hebben, niet kunnen herkennen.

In voorkomende gevallen wijzen wij derhalve iedere aansprakelijkheid van de hand voor gevolgen in verband met de verslechterde werking van onze diensten die voortvloeit uit ons onvermogen om de cookies te registreren en te raadplegen die nodig zijn voor de werking van deze diensten en die u geweigerd of verwijderd heeft.

 (c) Welke opties heeft u afhankelijk van de door u gebruikte webbrowser?

Voor het beheer van cookies en uw opties is de configuratie van iedere browser anders. Deze configuratie wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u kunt vinden hoe u de functies van de browser met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de volgende websites (afhankelijk van de browser die u gebruikt): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome en Safari.

5.5   Als u uw terminal met anderen deelt

Indien uw terminal door meerdere personen wordt gebruikt of wanneer eenzelfde terminal meerdere browsers ondersteunt, kunnen wij u niet met zekerheid garanderen dat de diensten en advertenties die bestemd zijn voor uw terminal overeenkomen met uw eigen gebruik van deze terminal en niet met dat van een andere gebruiker.

Het met anderen gedeelde gebruik van uw terminal en de configuratie van de instellingen van uw browser ten aanzien van cookies zijn uw eigen vrije keuze en voor uw eigen verantwoordelijkheid. 

6. WIJZIGING VAN ONS VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Het is mogelijk dat BERLUTI wijzigingen moet aanbrengen in zijn beleid. In dit geval zullen wij er zorg voor dragen dat u van deze wijzingen in kennis wordt gesteld hetzij door een speciaal bericht op onze website hetzij door een persoonlijke kennisgeving bij de verzending van de nieuwsbrief.


French Version Below : 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

La politique de confidentialité ci-dessous (la «Politique ») détaille la politique de BERLUTI SA et ses sociétés affiliées (BERLUTI) en matière de données personnelles et de cookies sur le site www.berluti.com (le “Site), ou tout autre site Internet opéré par BERLUTI (ensemble les Sites). Vous pouvez obtenir le nom et l'adresse de l'entité responsable de traitement dans votre juridiction, en visitant notre site web berluti.com ou en envoyant un courriel à l'adresse indiquée dans la section 2 ci-dessous. Cette Politique s’applique à toutes les informations que vous (utilisateur) nous fournissez, ou qui sont recueillies lors de votre navigation sur notre Site.

BERLUTI respecte vos préoccupations concernant la confidentialité des informations que vous nous fournissez. En nous communiquant vos renseignements et données personnelles, vous êtes informé (e) des conditions dans lesquelles nous les utilisons, les étudions et, le cas échéant, les divulguions; le cas échéant avec votre consentement lorsque celui-ci est requis pas la loi dans le cadre des finalités visées à la section 3.1 ci-dessous. Par conséquent, nous vous encourageons à lire cette Politique très attentivement. 

 

 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Par l’intermédiaire du Site, vous pouvez être amenés à communiquer à BERLUTI des données personnelles notamment dans le cadre de la création d’un compte client « Mon Espace Berluti », de commandes de produits BERLUTI ou d’une inscription à notre newsletter.

Toute information personnelle que vous serez amené à transmettre à BERLUTI pour l'utilisation de certains services est soumise, notamment, aux dispositions de la Règlementation sur la Protection des Données Personnelles (Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 06 août 2004, et à compter du 25 mai 2018 au Règlement Européen sur la Protection des Données du 27 avril 2016 et toute loi nationale devant le compléter).

Par ailleurs, BERLUTI peut être amenée à recueillir, avec votre consentement, certaines informations relatives à votre navigation sur notre Site, dans les conditions plus amplement décrites à la rubrique « Cookies » ci-dessous.

 

2. VOS DROITS

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de suppression, de portabilité des informations personnelles vous concernant, de la possibilité de vous opposer au traitement de ces données pour des motifs légitimes ou à tout moment dans le cadre d'une opposition à l'utilisation de vos données à des fins commerciales, ainsi que de faire part des directives relatives au sort de vos données après votre décès, que vous pouvez exercer à tout moment :

• Pour la newsletter : soit au sein de la rubrique dédiée de votre espace personnel «Mon Espace Berluti», soit en utilisant le lien de désinscription figurant au sein de chaque bulletin électronique qui vous est adressé.

• Dans le cadre d’une commande de produits BERLUTI: dans la rubrique dédiée au sein de votre espace personnel «Mon Espace Berluti».

• Dans tous les cas, par e-mail au département Protection des données personnelles BERLUTI à contact@berluti.com ou en adressant un courrier postal à :

Protection des données personnelles BERLUTI

120 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 Paris France

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle compétente.

 

3. GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES PAR NOTRE SOCIÉTÉ

3.1 Finalités de la collecte des données

Au travers du Site, BERLUTI traite les données vous concernant qui sont strictement nécessaires aux finalités suivantes : 

 • Gestion de la relation clients et prospects
 • Gestion de votre inscription à la newsletter (inscriptions et désabonnements),
 • Exécution et suivi de vos commandes de produits BERLUTI effectuées sur notre site, 
 • Réalisation de statistiques anonymes sur la fréquentation de notre Site, 
 • Permettre l’accès à certaines fonctionnalités de notre Site.
 • Sous réserve de votre accord préalable, afin de vous communiquer des informations relatives à notre société et son activité, ses produits et/ou services et des messages de prospection commerciale,
 • Profilage
 • Gestion des avis des clients sur des produits, services ou contenus
 • Gestion des impayés et du contentieux
 • Réalisation, avec votre accord, d’enquêtes et sondages.

Les informations que nous collectons pour assurer ces finalités et qui nous sont indispensables pour répondre à vos demandes (principalement vos noms, prénoms, adresses postales, e-mails et, le cas échéant coordonnées bancaires et numéro de téléphone à des fins de livraison) sont mentionnées par un astérisque sur les formulaires de collecte et sont traitées pour permettre à BERLUTI d'exécuter le contrat qui vous lie à BERLUTI ou parce que vous y avez consenti pour certaines des finalités susvisées ou afin de mieux vous servir . Si vous ne renseignez pas ces champs obligatoires, nous ne serons pas en mesure de répondre à vos demandes.

Nous collectons également, sous réserve d'obtenir votre consentement, vos données de géolocalisation afin de localiser le magasin le plus proche de vous lors de votre connexion à l'application mobile BERLUTI.

3.2 Conservation des données

Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées :

- Pour la gestion de votre abonnement à la newsletter : nous conservons les données aussi longtemps que votre abonnement est actif. Dès que nous recevons votre demande de désabonnement, nous procédons à la suppression de vos données pour  l’envoi des newsletters.

- Pour les commandes de produits BERLUTI : nous conservons les données recueillies pour les besoins de l’exécution de votre commande, puis pendant la durée nécessaire à l'établissement de la preuve d'un droit ou d'un contrat ; ces données peuvent être archivées conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la durée de conservation des livres et documents créés à l'occasion d'activités commerciales et du code de la consommation relatives à la conservation des contrats conclus par voie électronique.

- Pour la gestion des prospects: 3 ans à compter du dernier contact avec ledit prospect.

- Pour les données de géolocalisation: 2 mois.

3.3 Destinataires des données et transfert de données hors de l'Espace Economique Européen

Vos données à caractère personnel sont destinées aux services BERLUTI concernés par vos demandes.

Veuillez noter que vos données d'identification peuvent être transférées vers des pays situés en dehors de l'Espace Economique Européen, dans le cadre de l'accès au profil client lors d'achats du client dans un magasin BERLUTI étranger, en particulier dans les boutiques de BERLUTI situées en Chine, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, USA, Japon, Singapour, Taïwan, Hong-Kong, et Macao. Ces transferts sont protégés par des contrats de transferts de données basés sur les clauses types adoptées par la Commission Européenne avec ces destinataires de manière à garantir que toutes les données personnelles transférées bénéficient d'un niveau de protection adapté au sens de la Règlementation sur la Protection des Données Personnelles et que des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées ont été mises en place pour protéger les données personnelles contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé(e) et contre toutes autres formes de traitement illicites.

En tout état de cause, BERLUTI ne transmet vos données personnelles à un tiers que lorsque: 

• Vous nous avez donné votre accord préalable pour le partage de ces informations, ou
• BERLUTI doit partager ces informations avec des tiers pour vous fournir le service que vous demandez, ou

• BERLUTI est sommée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité administrative de lui communiquer les informations.

3.4 Sécurité et confidentialité des données

BERLUTI s’est efforcée de mettre en place toutes précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des données personnelles traitées et empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou que des tiers non autorisés y aient accès. Des mesures de sécurité techniques et organisationnelles conformes aux règles de l’art, notamment pour ce qui relève des systèmes d’information, ont été instaurées.

Dans le cadre de la création de votre compte «Mon Espace Berluti», la saisie d’un mot de passe qui vous est personnel est obligatoire et participe de notre Politique de confidentialité. Ce mot doit être composé d'au moins 12 caractères et 4 types différents : des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Cependant, BERLUTI ne maîtrise pas tous les risques liés au fonctionnement d'Internet et attire l'attention des internautes sur l'existence d'éventuels risques inhérents à son utilisation et à son fonctionnement.

Pour les besoins du stockage technique de vos données personnelles, vos données seront centralisées sur les serveurs de notre hébergeur, localisés en Suède.

Nous attachons la plus grande importance à la protection et la sécurité de nos systèmes d’information. Des outils ont été mis en place afin de nous permettre de détecter d’éventuelles failles de sécurité. Ces outils peuvent entrainer de manière incidente l’accès à des données personnelles par nos équipes sécurité. Ces données seront collectées et traitées aux fins exclusives de la gestion de ces failles et dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

 

4. FONCTIONNALITÉ D'ENVOI À UN AMI ET COLLECTES DE DONNÉES CONCERNANT DES TIERS

• Sur notre Site, vous avez la possibilité d’envoyer des informations que vous pensez intéressantes à vos amis sur nos produits ou services, voire nos produits ou services eux-mêmes.

• Pour envoyer une fiche produit: nous vous demandons de nous indiquer l’adresse mail de votre ami pour les besoins de la transmission de l’information. Nous ne collectons ces données que pour assurer la transmission technique de votre email. Nous ne stockons ni n’enregistrons les données de l’expéditeur et/ou du destinataire.

• Pour envoyer un produit BERLUTI à un proche : nous vous demandons de nous indiquer l’adresse mail ainsi que le nom, le prénom, et l’adresse de livraison de ce proche afin de lui faire parvenir le produit. Ces données ne seront utilisées qu’à cet effet.

• Dans tous ces cas, vous nous assurez que la personne concernée est déjà informée que vous nous communiquez des données personnelles la concernant.

 

5. COOKIES ET TÉMOINS DE CONNEXION

5.1   Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un fichier texte susceptible d'être enregistré dans un espace dédié du disque dur de votre Terminal* à l'occasion de la consultation d'un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Un fichier cookie permet à son émetteur d'identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d'enregistrement dudit cookie.

le Terminal désigne l'équipement matériel (ordinateur, tablette, smartphone ...) que vous utilisez pour consulter ou voir s'afficher un site, une application, un contenu publicitaire etc.

5.2    Les Cookies que nous émettons sur notre site

Lorsque vous vous connectez à notre Site, nous pouvons être amenés, sous réserve de vos choix, à installer divers cookies dans votre Terminal nous permettant de reconnaître le navigateur de votre Terminal pendant la durée de validité du cookie concerné.
Les Cookies que nous émettons ont pour finalité:

- d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments composant notre Site  (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services, ainsi que la visibilité des contenus que nous publions.

- de permettre ou faciliter votre navigation sur le Site, ou de vous fournir les services de communication en ligne que vous sollicitez lors de votre navigation, et ainsi :

-  d'adapter la présentation de notre Site aux préférences d'affichage de votre Terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre Terminal comporte;

-  de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre Site (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que vous avez choisis sur notre Site (service souscrit, contenu d'un panier de commande, d’une wishlist etc.) ;

-  de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre Site, tels que votre compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés ;

-  de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps.

 

5.3   Les Cookies émis sur notre site par des tiers

L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers sont soumises aux politiques de protection de la vie privée de ces tiers. Nous vous informons de l'objet des cookies dont nous avons connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces cookies.

5.3.1 Les Cookies émis du fait d'applications tierces intégrées à notre Site :  Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre Site des applications informatiques émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre Site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre Site. Tel est notamment le cas des boutons "Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux (tels que  « Facebook », « Twitter » etc).

Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre Site. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre Site, du seul fait que votre compte au réseau social concerné était activé sur votre Terminal (session ouverte) durant votre navigation sur notre Site.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à votre navigation sur notre Site et associées aux données personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux

5.3.2 Les Cookies émis sur notre Site par des tiers : notre Site est susceptible de contenir des cookies émis par des tiers (agence de communication, société de mesure d'audience, etc.) et permettant à ces derniers, pendant la durée de validité de ces cookies :
- de recueillir des informations de navigation relatives aux terminaux consultant notre Site, et notamment afin de mesurer l’efficacité de nos campagnes de référencement payant auprès de moteurs de recherche

 

5.4   Vos choix concernant les cookies

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous.

5.4.1 Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation :
vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre Terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre Terminal. Pour plus d'informations, consultez la rubrique "Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?" 

(a) L’accord sur les Cookies

L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l’utilisateur du Terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre Terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.

(b) Le refus des Cookies

Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre Terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre Site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous ou nos prestataires ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre Terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre Terminal semble connecté à Internet.

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de notre impossibilité d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. 

(c) Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

Veuillez consulter les sites web suivants en pour savoir plus (selon le navigateur que vous utilisez) : Firefox, Internet Explorer, Google Chrome et Safari.

5.5   Si vous partagez l'utilisation de votre Terminal avec d'autres personnes
Si votre Terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu’un même Terminal dispose de plusieurs logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que les services et publicités destinés à votre Terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce Terminal et non à celle d'un autre utilisateur de ce Terminal.
Le cas échéant, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre Terminal et la configuration des paramètres de votre navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité. 

 

6. MODIFICATION DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

BERLUTI peut être amenée à modifier sa Politique de Confidentialité. Nous veillerons à ce que vous soyez informés de ces modifications soit par une mention spéciale sur notre site, soit par un avertissement personnalisé notamment dans le cadre de nos envois de newsletters.

Home Try On CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum reiciendis accusamus unde sequi vitae accusantium eos provident blanditiis assumenda, expedita quaerat iste, porro magnam quia, nemo. Vitae, nobis exercitationem unde. Hic eveniet officiis voluptates atque cum ad ut, non. Ad accusamus, sequi ipsam quidem, facere omnis obcaecati quia unde voluptatum aliquam sed repellendus ut tenetur dicta esse commodi nostrum beatae. Officiis nobis, laborum reprehenderit modi assumenda est. Nobis, consectetur veritatis? Saepe temporibus dolores recusandae voluptates voluptatibus quo necessitatibus, esse illo, eligendi tempora aut ipsa provident doloremque quam minima optio magnam!

Return In Store CA

Dolorum perspiciatis voluptatibus distinctio nostrum, quo obcaecati sequi culpa itaque sint vel impedit eaque architecto provident, totam fuga tempora sed, recusandae explicabo maiores aut incidunt assumenda necessitatibus labore. Iste, provident. Commodi asperiores ad repellat tempora modi culpa labore eaque magni? Atque totam quia sunt iusto obcaecati odit molestias ex voluptatem sequi aut hic nemo vero, magni impedit vel, tempore quod! Aut exercitationem esse quibusdam laboriosam provident, itaque magnam dignissimos impedit nisi quis modi aperiam minus eius officia cumque tempora voluptatem voluptate mollitia quisquam animi commodi vero consequatur, consectetur qui nam!

We are currently working on the website to provide you with the best experience.

We apologize for the inconvenience and invite you to come back later.