进入目录

隐私政策

伯尔鲁帝中国隐私政策

 

最近更新日期:2023年11月17日

 

本《伯尔鲁帝中国隐私政策(标准版)》(“本政策”)适用于伯尔鲁帝(上海)商贸有限公司(“BERLUTI”或“我们”)运营的网站和应用程序、我们的线下店铺向用户(“您”)提供的相关产品和服务,以及与BERLUTI产品和服务有关的所有活动(例如:在线注册会员;在线购买及售后;参加品牌活动;推送产品和活动信息;发送活动邀请)。

 

您可能会担心您披露给我们的信息是否会被保密对待,对于您的这一担忧BERLUTI表示尊重。因此,我们制定了旨在促进透明度的本政策,从而让您了解,我们会如何收集及使用您的个人信息,我们保护您的个人信息的措施,以及您行使权利的方式及渠道。同时,根据适用的法律法规更新要求或业务变化需求,我们可能不时修改、更新本政策。

 

我们建议您在接受我们的产品和服务、访问网站和应用程序前,仔细阅读并确认您已经充分理解本政策所载明的内容。

本政策由以下几个章节组成。

1. 概述

您可能不时需要向BERLUTI提供个人信息,例如,当您下达购买BERLUTI产品的订单时或当您订阅我们的品牌通讯时。BERLUTI 还可以根据下文“关于Cookie和Tracker的管理”这一章节中详述的条款来收集关于您浏览网站和应用程序的信息。

您为使用我们的产品和服务而提供给BERLUTI的任何个人信息,在适用的个人信息保护法律法规的管辖范围内。我们充分意识到您的个人信息的重要性,并将遵守所有适用于个人信息保护的法律法规以保护您的个人信息的安全。

2. 我们如何收集您的个人信息

我们提供产品和/或服务需要依赖您的相应个人信息。如果您选择使用某项服务,您需要向我们提供或允许我们收集您的与该等服务相关的个人信息。我们仅在某些特定且必要的情形下,才会收集您的敏感个人信息。我们将严格按照适用的法律法规处理您的敏感个人信息。对于敏感个人信息,我们将会以加粗下划线的方式提请您注意。

我们将向您提供各类型服务并在以下情形中收集或接收您的下列个人信息:

2.1.    创建和管理您的My Berluti账户

您可以通过BERLUTI的微信公众号、BERLUTI小程序、线下店铺或客户服务创建和管理My Berluti账户:

(1)    当您通过我们的微信公众号创建My Berluti账户时,我们将获取您的微信账户信息(微信Union ID、微信Open ID、昵称、头像),并通过您填写的在线表单收集您的姓名、性别(称谓)、手机号码、国家/地区,您可以选择向我们提供您的详细地址、电子邮件地址、生日,以便我们完善您的账户信息,并向您提供更加个性化的会员服务。 
(2)    当您通过BERLUTI小程序创建My Berluti账户时,我们将获取您的微信账户信息(微信Union ID、昵称、头像),并通过您填写的在线表单收集姓名、性别(称谓)、手机号码、国家/地区,您可以选择向我们提供您的生日、居住地(省份、市)、电子邮件地址、详细地址、邮编,以便我们完善您的账户信息,并向您提供更加个性化的会员服务。 
(3)    当您通过我们的线下店铺或客户服务创建My Berluti账户时,我们会通过您填写的纸质表单收集您的姓名、性别(称谓),您可以选择向我们提供生日、省份、邮寄地址、电子邮件地址、手机号码、座机号码;或您添加销售人员和顾问的企业微信账号后,我们会向您推送电子表单,并将获取您的微信账户信息(微信Union ID、昵称、头像),并通过您填写的电子表单收集姓名、性别(称谓)、手机号码,您可以选择向我们提供您的居住地(省份、市)、生日、电子邮件地址、详细地址、邮编,以便我们完善您的账户信息,并向您提供更加个性化的会员服务。 

同时,您还可以在注册My Berluti账户时选择是否订阅我们的品牌通讯或者接受我们发送营销信息。

2.2.    购物

我们可能收集下述信息用于处理您的订单、交付产品和服务,并更新您的购物状态和记录:

(1)    如果您通过BERLUTI小程序购物,我们会收集您的微信账户信息(微信Union ID、昵称、头像)、订单信息(包括日期、订单状态、产品、价格信息)和配送信息(包括收件人姓名、收件地址、联系方式)。如果您选择线下门店取货,我们还会收集您所选择的线下门店信息和取货时间。经您同意,我们可能会在您下单后通过网站和应用程序向您发送订单付款和发货等通知,您可以在相关页面选择是否接收该等通知信息。
(2)    如果您在我们的线下店铺购物,我们将收集处理您的订单所需的个人信息,包括您购买的产品、您的订单号、支付的货款金额以及支付方式。如果您选择将商品通过物流配送的,我们需要收集您提供的收件人姓名、收货地址、手机号码,向配送公司分享以保证您的订购的商品能够安全送达。如果您对已购产品申请退货服务,我们可能收集您的银行账号信用卡账号以完成退款的流程。

2.3.    商品和服务展示

当您浏览和使用BERLUTI官网、微信公众号、BERLUTI小程序时,我们可能收集您对我们的服务的使用情况,包括IP地址、浏览器类型、浏览历史、使用网站的频次以及您访问网站的URL信息,以向您展示您所需商品和服务的页面信息。当您通过BERLUTI官网查找附近的店铺时,我们将基于您的授权收集您的位置信息,向您提供附近店铺的相关信息。

2.4.    与我们的社交平台账号互动

当您在社交平台(微博、小红书、抖音、微信视频号、微信公众号)上与BERLUTI品牌官方账号互动时,我们可能收集您的社交平台账号、昵称、头像、性别(称谓)、所在城市或地区、浏览历史、使用社交平台的频次、您访问社交平台的URL信息,以及您在社交平台上与我们互动的公开分享内容。

2.5.    参与品牌活动

当您参与我们在社交平台上的线上营销等品牌活动时,我们可能要求您提供您的社交媒体账号、头像、昵称、收件人姓名、地址和手机号码,以向您提供或配送线上品牌活动中的产品或服务。

当您参加我们组织的线下品牌活动(例如展览、手工艺展示、新品发布活动)时,如果您此前已注册My Berluti账户,我们可能要求您提供您的My Berluti账户信息,以识别您的会员身份;如果您未注册过My Berluti账户,我们可能要求您提供您的姓名、手机号码,以提供线下活动的预约服务。我们还将收集您参加活动的相关信息,包括您参加了哪些活动、参加的日期。

2.6.    客户服务和联络

您可以使用我们提供的客户服务来解决您在购物前后可能遇到的问题,包括与我们线下联系、与在线顾问联系、在我们组织的活动期间与我们联系。如果您联系我们的客户服务团队,我们可能会要求您提供您的姓名或联系方式,以核实您的My Berluti账户信息;我们可能会要求您提供您的订单信息以及您与我们的客户服务团队的对话记录,以确保我们处理和回复您对我们提供的产品和服务的疑问;我们还可能收集您提交给我们的问询或意见反馈,以相应处理您的请求。此外,在您与我们联系的过程中,我们可能会获知您的个人偏好、衣服尺码和风格、对BERLUTI服务的意见和评级以及您主动提供的其他信息,用于提供更加个性化的服务和客户关系维护的目的。

2.7.    维修保养和售后

当您使用我们提供的维修保养和售后服务时,我们会记录该维修保养或售后服务的信息,并根据您提供的微信号、手机号码或电子邮件地址,向您提供维修保养或售后服务受理后的状态信息和通知。

2.8.    客户满意度调查

为了提升我们的服务,当您通过我们向您发送的客户满意度调查在线链接填写对我们的商品和服务的评价时,我们将收集您的评价内容、评价时间。

2.9.    开具电子发票

如果您申请开具电子发票,我们需要收集您提供的发票抬头、纳税人识别号以及手机号或电子邮件。

2.10.    退税申请

如果您享有退税权利,基于您的退税申请,我们可能需要收集您的旅行证件、入境时间、购买信息、购买时间。

2.11.    第三方平台

当您通过BERLUTI京东官方旗舰店、天猫官方旗舰店加入店铺会员时,经过您的授权,我们可能会从该等第三方平台方获得您的个人信息,包括第三方平台账号信息(京东账户ID、淘宝账户ID)、昵称、手机号码。该等信息将用于向您提供会员专属权益和服务,我们可能会通过短信、旺旺、专属客服、轻店消息等渠道向您发送品牌及店铺最新消息。在您成为我们的会员期间,我们可能会收集和计算您的会员积分和等级信息,以便向您提供会员服务。您还可以选择向我们提供您的所在城市或地区、生日、姓名、性别和电子邮件地址,以便我们完善您的会员账户信息,并向您提供更加个性化的会员服务。

当您通过我们在第三方平台(如京东、天猫)的旗舰店购物时,第三方平台会为完成订单结算、支付及配送之目的向我们分享您的必要个人信息。该等信息可能包括您的订单详情(包括日期、订单状态、产品、价格信息)、您的第三方平台账户信息(包括账户ID、昵称、手机号码和电子邮件地址)和配送信息(包括收件人姓名、收件地址、联系方式)。由于第三方平台的政策和技术限制或者客户对下单的设置等原因,我们所获取的部分个人信息(例如您的手机号码、配送信息)可能是加密、去标识化后的信息。

3. 我们为哪些目的处理您的个人信息

BERLUTI仅在为达成以下目的而严格所需的范围内处理您的个人信息:

(1) 创建和管理您的My Berluti账户;

(2) 处理您购买BERLUTI产品或服务的订单并为您提供BERLUTI产品或服务;

(3) 为您提供质保、索赔等售后服务及其他客户服务;

(4) 为您提供网站和应用程序上的店铺查询和预约、获取维修保养状态信息、个性定制等服务;

(5) 筹备和举办线上和线下品牌活动;

(6) 管理客户提出的关于我们的产品、服务或内容的意见,并改善客户体验;

(7) 经您事先同意后,向您提供关于品牌活动、产品和/或服务的信息以及其他营销信息。如您不愿意继续接受该等信息,您可以按照所收到的信息中的指示取消订阅(例如在邮件下方的“取消订阅”),或者按照下文第8条的联系方式与我们联系;

(8) 开展顾客满意度调查;

(9) 管理潜在客户;

(10) 为处理付款违约和争议;

(11) 为防范欺诈和保护我们的销售网络;

(12) 使用去标识化后的交易信息进行数据统计,分析和了解客户购买偏好和倾向,并帮助改进我们的产品和服务;

(13) 根据适用法律法规或监管机关的要求处理您的个人信息。

4. 我们保存您个人信息的期限

在您使用我们的产品与/或服务期间,您的个人信息将在为了实现本政策所述目的、且法律要求或允许之期限内保存。在超出保存期间后,我们会根据适用法律的要求删除您的个人信息,或进行匿名化处理。

当您或我们协助您删除相关信息后,因为适用的法律要求和/或安全技术限制,我们可能无法立即从系统中删除相应的信息,我们将安全地存储您的个人信息并限制对其的任何进一步的处理,直到备份可以删除或实现匿名化。

5. 我们如何共享、委托处理、转让、披露以及跨境传输您的个人信息

5.1. 向第三方共享

为了实现本政策所述的目的,我们会在为您提供产品和服务而言是必要的情况下向如下第三方分享您的个人信息:

  • BERLUTI的关联公司:为了管理您的My Berluti账户、向您提供BERLUTI品牌产品和服务,在符合适用法律规定的前提下,我们可能与BERLUTI 巴黎总部分享您的账户信息和订单信息。您可以通过点击查看BERLUTI关联公司清单 了解处理您的个人信息的BERLUTI 巴黎总部的基本情况、处理目的和涉及的个人信息类型。为满足新的服务需求及公司实体和业务功能调整,我们可能会根据实际变化更新和调整该等清单。
  • 支付服务提供商:为了履行您的订单,我们需要向与我们合作的支付服务提供商,即微信、支付宝提供您的订单号和订单金额,以实现其确认您的支付指令并完成支付。 
  • 配送服务提供商:为了向您交付您订购的BERLUTI产品,我们需要将您提供的收件人姓名、收货地址、手机号码向顺丰快递分享,以为您提供配送服务。
  • 政府机构、监管机构、执法和司法机构,以遵守我们的法律义务。

在您使用我们的网站和应用程序时,为了向您提供更好的服务,保障BERLUTI相关功能的实现和应用的安全稳定运行,我们会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现该目的。关于我们使用的第三方SDK的情况请见如下列表:

SDK名称

SDK提供者

处理目的及场景描述

个人信息类型

SDK隐私政策链接

神策 SDK

神策网络科技(北京)有限公司

微信小程序监控,数据统计分析

IP 地址、浏览器信息(名称、版本)及设备信息(型号、制造商、品牌)

https://sensorsdata.cn/compliance/privacy.html

5.2.    委托处理

为了实现本政策所述的目的,我们可能会委托第三方服务提供商帮助我们提供相关的运营和服务的支持,在此过程之中,该等第三方服务提供商会处理您的个人信息,以实现我们提供产品与/或服务的功能,包括:

  • 协助我们开展客户关系管理和客户服务的服务提供商;
  • 协助我们组织活动的服务提供商;
  • 仓储服务提供商;
  • IT服务提供商;
  • 确保网站和应用程序上的交易安全、协助防范欺诈和身份盗用的风控服务提供商;
  • 提供数字化和电子商务服务的服务提供商。

5.3. 转让您的个人信息

如果BERLUTI被合并,或在涉及合并、分立、清算或破产的情况下,我们可能就该等交易转让您的个人信息。在转让您的个人信息之前,我们将向您发送适当的通知,告知您接收方的名称或者姓名和联系方式,并确保您的个人信息将以符合本政策的方式得到保护。接收方变更处理目的、处理方式的,该等接收方将根据适用法律要求再次获得您的同意。

5.4. 披露您的个人信息

我们仅可能在获得您单独同意的前提下,或者在适用法律法规允许的范围内或政府主管部门强制性要求的情况下,公开披露您的个人信息。

5.5. 跨境传输您的个人信息

为了进行全球业务的管理、向您提供全球性服务以及提升我们的服务水平,仅在必要、在符合适用法律的前提下,我们会使用海外设施处理、存储或备份您的部分个人信息(客户ID、称谓、姓名、手机号、国家/地区、居住地、详细地址、生日、电子邮箱),但这样做并不会改变我们在本政策中对保护您的个人信息所作的承诺。

您可以通过点击查看BERLUTI关联公司清单了解处理您的个人信息的BERLUTI 巴黎总部的基本情况、处理目的、涉及的个人信息类型以及您行使个人信息主体权利的方式,以及其他可能查询您的相关个人信息的BERLUTI关联公司的范围。为满足新的服务需求及公司实体和业务功能调整,我们可能会根据实际变化更新和调整该等清单。您可以通过privacy@berluti.com向BERLUTI 巴黎总部提出行使您的个人信息相关权利的请求。

网站和应用程序上可能包含其他第三方网站的链接。您还可以通过点击与相关合作伙伴、广告商和关联方网站之间的链接,选择向我们的合作伙伴、广告商和关联方披露您的个人信息。请注意,这些网站有它们自己的隐私政策,并相应适用于您向第三方提供个人信息以及第三方对您的个人信息的处理。

6. 我们如何保护您的个人信息

BERLUTI会尽力采取一切有用的、必要的防范措施,以确保其处理的个人信息的保密和安全,防止这些资料被曲解、损坏、损毁或被未经授权的第三方访问。我们在技术和组织层面实施了符合行业最高标准的、尤其是覆盖了我们的信息系统的安全措施。若发生个人信息泄露等安全事件,我们会采取补救措施阻止安全事件扩大,并依法履行相关的报告及通知义务。

但是,BERLUTI 无法控制互联网运行所涉及的所有风险,因此请您务必要注意互联网使用和运行中固有的潜在风险。当您使用我们的网站和应用程序,即表示您确认您理解并同意承担这些风险。

我们认为,保护我们的信息系统并确保其安全性,是工作的重中之重。因此,我们已实施多个工具,来确保我们可以察觉任何安全漏洞。这些工具可能导致我们的安全团队会附带地访问您的个人信息。为遵守适用的信息保护法规,我们只会为管理漏洞这一唯一目的收集和处理这些信息。

7. 您的权利

我们高度重视对您个人信息的保护以及您对您个人信息所享有的权利。下文简要列出了您在适用法律法规项下对我们持有的您的个人信息所享有的权利:

7.1.    查阅、修改权

如您已通过BERLUTI官网注册My Berluti账户,您可以在登录“我的Berluti账号”后点击“账号设置”,以查阅或修改您的姓名、性别、国家/地区、地区代码、邮箱、手机号、常用尺码信息;如您已通过BERLULTI微信公众号注册My Berluti账户,您可以在点击“我的Berluti”下的“加入尊享计划”以登录您的My Berluti账号,在“个人信息”中查阅或修改您的姓名、性别(称谓)、国家/地区、详细地址、邮箱、手机号和生日信息。

对于您在购买我们的产品、使用网站和应用程序过程中产生的其他个人信息需要查阅或修改的,您可以通过本政策第8条的联系方式联系我们。

7.2.    复制权

您有权获取您的个人信息副本。如您需要获取我们收集的您的个人信息副本,您可以随时联系我们。在符合相关法律规定且技术可行的前提下,我们将根据您的要求向您提供您的个人信息副本。请根据上述相同方式与我们联络。

7.3.    撤销同意权

如您希望撤回对您个人信息使用的同意,您可以根据上述相同方式与我们联络。如果您撤回对个人信息使用的同意,您可能无法正常使用您撤回同意所对应的相关产品或服务。但您撤回同意的决定,不会影响我们此前基于您的同意而开展的个人信息处理。

7.4.    限制或拒绝处理权

您有权限制或者拒绝我们对您个人信息进行处理,如果您限制或拒绝对个人信息进行处理的,您可能无法正常使用所对应的相关产品或服务。我们将按照适用法律的规定为您提供限制或拒绝的途径,请根据上述相同方式与我们联络。

7.5.    拒绝订阅通知信息

如果您选择不再接收我们发送的任何通知或推广或促销信息,您可以根据上述相同方式与我们联络,或者使用发送给您的品牌通讯电子邮件中的退订链接或短信中的退订说明选择退订。如果您表示不希望再收到这些信息,我们不会再就这些目的与您联络。我们将尽合理的努力及时满足您的要求。

7.6.    拒绝个性化推荐

我们可能会基于对您的个人信息的分析而向您提供个性化的信息推送,您可以根据上述同样方式与我们联络,要求我们停止个性化的信息推送。对于来自BERLUTI所在的第三方平台的个性化推荐,您可以通过第三方平台提供的隐私设置功能关闭。

7.7.    删除权

您有权在如下情形要求删除您的个人信息:(a)如果我们在收集或使用个人信息时违反了法律法规的规定;(b)我们没有合法基础收集您的个人信息的,或您撤回同意时;(c)违反与您的约定收集、使用您的个人信息;(d)您注销账户;(e)我们不再向您提供产品或服务。

请注意,如果您要求删除的个人信息属于提供某些服务所必需的信息,我们可能无法继续向您提供这些服务。但是这不会影响我们提供与这些个人信息无关的其他服务。除非我们因法律原因而需要保存该等资料,我们将仅限于法律法规所规定的范围内进行存储和处理。

7.8.    注销账户权

如果您希望注销您的账户,请根据上述相同方式与我们联络,我们将采取合理的步骤将您的账户注销。在注销账户之后,我们将停止为您提供基于该账户的产品或服务,并依据您的要求,删除或匿名化您的个人信息,但法律法规另有规定的除外。

7.9.    已故用户近亲属的权利

如果您是已故BERLUTI用户的近亲属,为了自身合法、正当利益,您可以通过本政策第8条中所述的联系方式与我们取得联系,对我们持有的已故用户相关个人信息进行查阅、复制、更正、删除等,但已故用户生前另有指示的除外。

为充分保护已故用户的个人信息权益,在您通过上述方式联系我们时,我们会向您告知申请的具体流程和要求,请您按照该等流程和要求向我们提供相关材料和信息。
 

8. 如何联系我们

如果您对本政策内容或者我们处理您的个人信息的方式有任何疑问,或者如果您想要行使以上任何权利,请通过以下方式与我们联系:

(1) 致电我们,电话:0086-21-61333590;或

(2) 向我们的信息保护专员发送电子邮件,电子邮件地址:contact.cn@berluti.com;或

(3) 您还可以向我们寄送信函,邮寄地址如下:中国上海市静安区南京西路1266号办公楼一期41层4107B室。

我们将在收到您的请求并完成对您的身份验证后在适用法律法规要求的期限内回复您的请求。

请注意,在我们处理您的请求之前,我们可能会要求您提供您的身份证明以及关于您的请求的充分详情。

如您希望停止接收来自BERLUTI的电子订阅信息或其他营销信息,您可以通过电子订阅邮件或短信中的退订功能进行操作,或通过上述联系方式向我们发送请求。

9. 关于Cookie和Tracker的管理

9.1.    什么是Cookie?

Cookie是一个文本文档,在您使用在线服务期间,您的浏览器软件可能会将该文本文档保存在您的终端设备*硬盘内的一个专门区域。Cookie文档能使该文档的发布者在Cookie的有效期或注册期内识别出保存该文档的终端设备。
* “终端设备”指您用于访问或显示任何网站、移动应用程序、广告内容等的硬件(计算机、平板设备、智能手机等)。
 
9.2.    我们在网站和应用程序上发布的Cookie

当您连接到网站和应用程序时,取决于您的选择,我们可以在您的终端设备中安装各种Cookie,这些Cookie让我们能够在这些Cookie的有效期内识别出您在终端设备上使用的浏览器。

我们所发布的Cookie旨在:
(1)    帮助我们编制统计数据并确定网站和应用程序包含的各种要素的流量和使用程度(所浏览的区域和内容、浏览模式等),从而使我们能够提高我们服务的吸引力和可用性并提升我们所发布的内容的可见性;
(2)    使您能够或方便您浏览网站和应用程序,或向您提供您在浏览期间请求的在线通讯服务;
(3)    在您访问网站和应用程序期间使网站和应用程序的界面适应您的终端设备的显示偏好(使用的语言、显示像素、使用的操作系统等),具体取决于纳入您的终端设备的显示或读取硬件和软件;
(4)    保存关于您在网站和应用程序上填写的任何表单(例如注册或访问账户,如适用)或关于您在网站和应用程序上挑选的任何产品、服务或资料(例如您订阅的服务、购物篮内的内容、心愿单等,如适用)的信息;
(5)    使您能够基于您之前提供给我们的识别符或资料访问网站和应用程序上的私人和个人空间(例如您的账户);
(6)    实施安全措施,例如当您在一段时间过去后被要求再次连接到特定内容或特定服务时。
 
9.3.    第三方在网站和应用程序上发布的Cookie

第三方发布Cookie以及对这些Cookie的使用,均须要遵守相关第三方的信息保护政策。我们会向您告知我们所知道的这些Cookie的目的,也会向您告知您可以采用哪些方式来作出针对这些Cookie的某些决定。
 
(1)    纳入网站和应用程序的第三方应用程序所发布的Cookie:
网站和应用程序中可能包含了第三方提供的各种软件应用程序,这些软件应用程序使您能够与其他人分享来自网站和应用程序的内容、让其他人了解您在网站和应用程序上看到的一些东西或向其他人发表您对网站和应用程序上任何内容的看法。社交网络提供的“分享”和“点赞”按钮,就属于这种情况。

提供该等软件按钮的社交网络因为有了该等按钮而可以对您进行识别,即使您在浏览网站和应用程序时并未点击该等按钮。这类软件按钮让相关的社交网络仅凭借以下事实就能够跟踪您对网站和应用程序的浏览:在您浏览网站和应用程序的同时,您在您的终端设备上还有与相关社交网络的未关闭对话。

我们无法控制社交网络所采用的收集与您浏览网站和应用程序相关的信息并与其持有的您的个人信息相关联的流程。请查看这些社交网络的隐私政策,以了解这些社交网络利用这些软件按钮收集关于您浏览网站和应用程序的信息是为了哪些目的(例如广告目的)。例如,这些隐私政策必须能够让您在这些社交网络行使您的权利(比如配置您在这些社交网络的账户)。

(2)    第三方在网站和应用程序上发布的Cookie:
网站和应用程序可能包含第三方(广告商、流量计量公司等)发布的Cookie,这些Cookie使该等第三方能够在这些Cookie的有效期内收集关于您浏览访问网站和应用程序的任何终端设备的信息,尤其是为了评估我们的付费推荐广告在搜索引擎上的有效性。
 
9.4.    您关于Cookie保存的选择

在Cookie的管理方面,您可以有多种选项。但是,您作出的任何配置可能会改变您在浏览互联网时的体验,并可能改变您对需要使用Cookie的某些服务的访问。

您可以随时采用下文所述的方式表达以及修改您对于Cookie的偏好。

您的浏览器软件提供的选项:您可以对您的浏览器软件作出相应配置以允许Cookie保存在您的终端设备上,或者进行相反操作以确保Cookie会被您的终端设备拒绝(系统性拒绝,或取决于Cookie的发布者)。您还可以对您的浏览器软件作出相应配置,以便在您的终端设备上保存特定Cookie之前您会收到接受或拒绝该等Cookie的提醒。如您想要了解这方面的更多信息,请查看下文第9.4(3)章节“如何基于您的浏览器设置您的偏好”。
 
(1)    同意保存Cookie
在终端设备上保存Cookie,本质上取决于该终端设备用户的意愿,用户可随时自行通过浏览器应用程序提供的关于Cookie的选项或通过Cookie管理软件应用程序来修改其意愿。如果您在您的浏览器软件中同意在您的终端设备中保存Cookie,纳入您浏览的网页和内容的Cookie就可以临时保存在您的终端设备上的一个专门区域内。只有这些Cookie的发布者才可以读取这些Cookie。
 
(2)    拒绝Cookie
如果您拒绝让Cookie保存在您的终端设备上,或者,如果您删除了保存在终端设备上的Cookie,您将无法再受益于若干功能,而这些功能对浏览网站和应用程序上的某些空间而言是必要的。例如,当您之后试图访问需要您指明您的身份的内容或服务时,就会出现这种情况。另外,当我们或我们的服务提供商无法为了技术兼容性之目的识别出您的终端设备所使用的浏览器类型、其语言和显示参数或您的终端设备连接互联网所在的国家时,也会出现这种情况。
我们特此声明,如果由于我们无法保存或读取相关服务运行所需的Cookie或由于您已拒绝或删除这些Cookie,导致我们的这些服务无法正常运行,我们对由此造成的任何后果不承担任何责任。
 
(3)    如何基于您的浏览器设置您的偏好
每一浏览器的配置都是不同的,这些配置通常在您浏览器的帮助菜单中显示。因此,我们建议您访问并查看这些配置,以了解如何设置您在Cookie方面的偏好。
 
如果您的终端设备被多人使用并且有多个浏览器,我们将无法百分百保证,针对您的终端设备的服务和广告确实与您自己对该终端设备的使用(而不是与另一用户对该终端设备的使用)相匹配。
您是否与其他人共享对您终端设备的使用以及/或者如何配置您的浏览器的Cookie参数,都完全由您自行决定并全部由您自己负责。

10. 未成年人的个人信息保护

我们重视并致力于保护未成年人的隐私,且无意收集未成年人的个人信息。对于不满14周岁的未成年人(“儿童”)的个人信息,我们将进一步严格遵循法律法规的要求进行收集、存储、使用、披露。

一般来说,未经父母或其他监护人的同意,我们不会主动收集和处理儿童的个人信息。但是由于技术限制,在某些情况下,如我们提供在线服务时,无法识别用户的年龄。如果您是儿童,您只能在父母或其他监护人的陪同下使用我们的网站和应用程序,而且不应向我们提供任何个人信息。如果您自愿且必须使用我们的产品和/或服务的,请您务必让您的父母或其他监护人仔细阅读本政策,并在征得您的父母或监护人同意的前提下使用我们的网站和应用程序、产品和/或服务,并向我们提供个人信息。

若您发现我们收集了任何儿童的个人信息且您作为监护人拟行使相关权利的,您可以通过本政策第8条中的联系方式与我们联系。

11. 对本政策的修改

BERLUTI有权不时修改本政策。如果我们对本政策作出重大变更,我们会确保通过网站和应用程序上的隐私政策、特别公告或通过向您发送个人提醒(例如在我们的品牌通讯中)等显著的方式向您告知这些修改,并在本政策中注明最近一次更新时间。

无论我们是否已经向您发送有关变更的具体通知,如您继续使用我们提供的产品或服务,更新后的隐私政策将同时对您和我们产生约束。请您定期查看我们的网站和应用程序,或按照上文第8条的联络方式与我们取得联系,以了解隐私政策的更新情况。

12. 定义

BERLUTI:指伯尔鲁帝(上海)商贸有限公司,联系地址中国上海市静安区南京西路1266号办公楼一期41层4107B室。

BERLUTI 巴黎总部:指Berluti SA,联系方式为 privacy@berluti.com

网站和应用程序:指BERLUTI运营的网站和应用程序,包括但不限于BERLUTI官网、我们运营的微信公众号和BERLUTI小程序、京东官方旗舰店、天猫官方旗舰店以及其他的网站和互联网应用服务。

BERLUTI小程序:指BERLUTI运营的小程序,包括但不限于“我的Berluti尊享之旅”微信小程序、“Berluti线上精品店”微信小程序、“Berluti雅仕荟”微信小程序、临时店铺小程序以及可能在其他第三方平台上开发并运营的小程序。

敏感个人信息:指一旦泄露或者非法使用,容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息。

Home Try On CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum reiciendis accusamus unde sequi vitae accusantium eos provident blanditiis assumenda, expedita quaerat iste, porro magnam quia, nemo. Vitae, nobis exercitationem unde. Hic eveniet officiis voluptates atque cum ad ut, non. Ad accusamus, sequi ipsam quidem, facere omnis obcaecati quia unde voluptatum aliquam sed repellendus ut tenetur dicta esse commodi nostrum beatae. Officiis nobis, laborum reprehenderit modi assumenda est. Nobis, consectetur veritatis? Saepe temporibus dolores recusandae voluptates voluptatibus quo necessitatibus, esse illo, eligendi tempora aut ipsa provident doloremque quam minima optio magnam!

Return In Store CA

Dolorum perspiciatis voluptatibus distinctio nostrum, quo obcaecati sequi culpa itaque sint vel impedit eaque architecto provident, totam fuga tempora sed, recusandae explicabo maiores aut incidunt assumenda necessitatibus labore. Iste, provident. Commodi asperiores ad repellat tempora modi culpa labore eaque magni? Atque totam quia sunt iusto obcaecati odit molestias ex voluptatem sequi aut hic nemo vero, magni impedit vel, tempore quod! Aut exercitationem esse quibusdam laboriosam provident, itaque magnam dignissimos impedit nisi quis modi aperiam minus eius officia cumque tempora voluptatem voluptate mollitia quisquam animi commodi vero consequatur, consectetur qui nam!

We are currently working on the website to provide you with the best experience.

We apologize for the inconvenience and invite you to come back later.